Avaldatud: 11. november 2013Kategooriad: Uudised

Alustava ettevõtja üks esimesi küsimusi on, milline peaks olema tegutsemise juriidiline vorm? Äriseadustiku kohaselt võib ettevõtja tegutseda kas füüsilise isikuna (FIE) või äriühinguna.

Valiku tegemisel on oluli­sed eelkõige vastutuse ning maksudega seotud küsimu­sed, aga ka see, kas tegemist on ühemehefirmaga või on asjaosali­si rohkem. Üksinda tegutsedes jää­vad sõelale FIE ja OÜ.

VASTUTUS

Äriseadustiku kohaselt vastutab FIE oma kohustuste eest kogu isik­liku varaga, samal ajal kui ettevõt­ja, kes tegutseb läbi juriidilise isiku, vastutab üksnes osaühingu vara­ga. Seega vastutab FIE niiöelda «sa­ba ja sarvedega». Samas on FIE-na alustamine mõnevõrra lihtsam, eri­ti olukorras, kus isiklikku vara õie­ti veel ei olegi, kuna FIE-dele ei ole kehtestatud minimaalselt vajaliku algkapitali nõuet. Osaühingu puhul on selleks 2500 eurot, kuigi seda ei pea alati kohe sisse maksma.

Siiski võib praktikas tekkida ka olukord, kus pangast laenu saami­seks peab OÜ osanik laenu tagati­seks seadma oma isikliku vara.

MAKSUD ETTEVÕTLUSTULULT

Teine oluline erinevus FIE ja OÜ vahel on maksustamises. FIE pu­hul maksustatakse tema ettevõtlustulu nii tulu- kui sotsiaalmaksu ning kogumispensioni maksetega. Lisaks peab FIE üldjuhul maks­ma tulu- ja sotsiaalmaksu vähemalt osaliselt ette.

Tõsi, sotsiaalkindlustusmaksetega maksustatavale tulule on sea­tud ülempiir, milleks on 15-kordne aastane miinimumpalk, kuid see on alustava ettevõtja jaoks siiski mär­kimisväärne summa.

FIE ettevõtlustulult tekkivat maksukohustust on võimalik ka edasi lükata, hoiustades raha eri­kontol, kuid selle võimaluse kasuta­mine tähendab, et raha tarvitami­sel on piirangud. OÜ puhul maksus­tatakse sisuliselt ainult jaotatud ka­sumit ning makstud töötasu. Osa­ühingu osanikul on seega võimalik enda maksukoormust vähendada, minimeerides oma tulu- ja sotsiaal­maksu, töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksetega maksusta­tava töötasu või juhatuse liikme ta­su ning võttes kasumi ettevõttest välja dividendidena.

KÄIBE MAKSUSTAMINE

Käibe maksustamise osas erine­vusi ei ole. Kui aastane käive üle­tab 16 000 eurot, peavad nii FIE kui OÜ ennast maksuhalduri juu­res käibemaksukohustuslasena re­gistreerima. Samas on mõlemal õi­gus teha seda juba varem. Sel juhul tuleb küll pakutavate kaupade ja teenuste käive maksustada käibe­maksuga, kuid alustava ettevõtja jaoks kaalub selle suure tõenäosu­sega üles õigus ostudelt sisendkäibemaks maha arvata.

Alustava väikeettevõtja jaoks on ilmselt oluline märkida, et käibemaksuseadus lubab kasutada ka kassapõhist käibemaksuarvestust, mis lihtsustatult öeldes võimaldab käibemaksu riigile üle kandmist ostjalt raha laekumiseni edasi lü­kata. Tavakorra kohaselt võib sage­li juhtuda, et käibemaks tuleb rii­gile tasuda enne, kui ostja on kau­ba eest tasunud.

Kokkuvõttes – valik, kas tegut­seda FIE või OÜ-na, sõltub paljus­ki ka tegevusvaldkonnast. FIE-na tegutsemise eeliseks on selle ettevõtlusvormi suhteline lihtsus. Kui kavandatav käive ja eeldatav kasum on juba suuremad, on OÜ kau­du tegutsemine soodsam ja osani­ku jaoks väiksemate riskidega.

Einar Rosin (KPMG Baltics OÜ maksunõustaja),
Postimees (Erileht), 11.11.2013

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/