Euroopa Komisjon vähendab liikmesriikide tänavusi pindalatoetusi ja piimasektori eritoetust 2,45% võrra. Vähen­damist rakendatakse, kui ko­gusumma ületab 2000 eurot.

"ELi põllumajanduseelarves kaetakse otsetoetuste vä­hendamise abil kokku 902,9 miljoni euro suurune puudujääk," selgitas põllumajan­dusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti. Sellel on kaks peamist põhjust. Esiteks liidu laienemisega seotud kulutu­sed ja teiseks loodud kriisireserv eriti raskete turuolukor­dade pehmendamiseks.

Kui kriitilisi olukordi 2014. eelarveaastal (algas 16. ok­toobril 2013) ei teki või ka­sutatakse vahendeid vähem, makstakse kasutamata raha otsetoetuse taotlejatele pro­portsionaalselt algsele otse­toetuse vähendamisele tagasi.

Määruse eelnõu on saade­tud liikmesriikidele aruteluks. Otsus pole veel lõplik, sest kol­mepoolsed läbirääkimised Eu­roopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel pole lõppe­nud. Lõplik otsus peab tulema 1. detsembriks, kui liikmesrii­gid peavad hakkama toetusi välja maksma.

Lemetti eeldab, et 2013. aasta otsetoetusi vähendatak­se kindlasti. Esialgsete arvu­tuste kohaselt mõjutaks otse­toetuste vähendamine Eestis u 5645 taotlejat ja välja maks­takse planeeritust 2,02 miljo­ni euro võrra vähem. Edasine sõltub ELi eelarve tulude ja kulude tegelikust kujunemi­sest edaspidi.

"Eks see ole jälle tüüpiline lugu, et lubadusi on jagatud, aga raha pole," võtab uudise lühidalt kokku Tartu Agro ASi juht Aavo Mölder.

Maaleht, 31.10.2013