Avaldatud: 13. detsember 2012Kategooriad: Uudised

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus aitab maaettevõtjal tegevusi kavandada.

Nõuandeteenistuse moodusta­vad põllumehi ja maaettevõtjaid nõustavad konsulendid, maakondlikud nõuandekeskused ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse juures tegutsev nõuandeteenistuse koordinee­riv keskus. Nõuandeteenistus tegeleb maaettevõtjate ning põllumeeste individuaal- ja grupinõustamisega, põllu- ja maamajandusega seotud koo­lituste korraldamisega, konsulentide koolitamise, tasuliste teenuste pakkumisega ning teabelevi jagamisega.

Nõuandeteenistus on koos­töös teadlaste ja konsulentidega töötanud välja nõuandetooteid, mis aitavad maaettevõtjal oma äritegevuse tulemlikkust hin­nata ja edasisi tegevusi planee­rida. Nõuandetoodetest on meil näiteks labidaproov, alustava põllumajandustootja ABC, kattetulu arvestused, nõuetele vastavuse auditilehed, mitme­kesistamise kalkulaator ja ette­võtte väärtuse hindamine.

Nõustamine ja konsulendid

Nõustame nii suurtootjaid kui ka väikeettevõtjaid, samuti anname nõu, kuidas oma ette­võtlusega alustada ja toetusi taotlelda. Nõuandeteenistuse konsulendid pakuvad erine­vaid teenuseid ning nõustavad peaaegu kõigis maaettevõtluse valdkondades: taime- ja loomakasvatus, vesiviljelus, põllumajandussaaduste tööt­lemine, nõuetele vastavus, töötervishoid ja tööohutus, mahepõllumajandus ja kesk­konnasõbralikud põllumajandustehnoloogiad, turism, mit­mekesistamine, finantsmajandus, äriplaanide koostamine, maaparandus, metsandus ja kogukonna areng. Kõigi konsulentide andmed leiad tun­nustatud nõuandekeskusest või kodulehelt teenistus.ee, millelt on võimalik konsulenti otsida nii piirkonna kui ka valdkonna järgi.

Rahvusvahelised projektid – Baltic Deal

Nõuandeteenistus osaleb rahvusvahelistes projektides, mille käigus vahendatakse partnerriikide vahel põllu- ja maamajanduse alaseid koge­musi ja teadmisi Alates 2010. aastast osaleme rahvusvaheli­ses Läänemere äärsete riikide koostööprojektis Baltic Deal, mille eesmärk on vähendada põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid negatiivseid mõju­sid keskkonnale nii, et konku­rentsivõime ja tootmismahud ei kannataks. Projekti käigus saadakse teadmisi Läänemere riikide positiivsetest kogemus­test tootmise efektiivsemaks muutmisest ja kaasaegsetest keskkonnasõbralikest tehno­loogiatest. Samuti annab pro­jekt kogemuse osaleda rahvus­vahelistes diskussioonides ning loob eeldused rahvusvaheliste koostöövõrgustike tekkimiseks. Projekti lõpptulemusena peaks olema loodud kõikide Lääne­mere piirkonna riikide koostööl ühine lähenemine keskkonna­kaitseks põllumajanduses ning samuti tugevdada seeläbi kõi­kide osalevate riikide koostööd põllumajanduslike nõuande-süsteemide vahel.

Nõuandeteenistuse tuge­vuseks on üleriiklik võrgustik, nõuandetooted, koostöö tea­dusasutustega ning pikaajalise kogemusega kutsetunnistusega konsulendid, kes annavad objektiivset, kommertshuvidest kallutamata nõu.

Maaettevõtja infoportaal www.nouandeteenistus.ee

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehet www.nouandeteenistus.ee on endise Maaettevõtja infoportaali www.pikk.ee järeltulija. Leht läbis kevadel uuendus­kuuri ning näeb nüüd kaas­aegsem välja. Nouandeteenistus.ee koondab enda alla palju erinevat põllumajandussektorit puudutavat infot, mis aitab maaettevõtjal oma tege­vusi planeerida ja korraldada ning annab maaelu huvilistele ülevaate sektoris toimuvast.

Sealt leiab infot nõuande-teenuste ja -toodete kohta, tasuta nõustamise ja toetuste saamise võimaluste kohta, värskeid põllumajandussektori uudiseid, teadusinfot ning palju kasulikke materjale erinevate maamajanduse valdkondade kohta. Sel aastal hakkasime kodulehel avaldama uuemaid üliõpilaste maamajanduse ala­seid teadustöid. Lisaks kuulu­vad www.nouandeteenistus.ee alla mitmed alamlehed: Nõue­tele Vastavus, Töötervishoid ja Tööohutus ning Balti Deal.

Nõuetele Vastavuse kodu­leht koondab enda alla erine­vaid põllumajandustootmisele sätestatud nõudeid ja õigus­akte.

Sel suvel tuli välja töötervishoiu ja tööohutuse alane alamleht tootervishoid.pikk.ee. Leht loodi, kuna põllumajanduses ja maamajanduses tervikuna esi­neb hulgaliselt tervist kahjusta­vaid tegureid, nagu orgaaniline tolm, müraja vibratsioon, masi­nate ja seadmete kasutamisel või elusloomade hoolitsemisel saadud vigastused, kemikaalide kasutamine, suur ja ebaühtlane töökoormus, tööasendid ning psühhosotsiaalsed tegurid.

Tööõnnetuste ja kutsehai­guste statistika kohaselt on põllumajandustootmine üks ohtlikumaid tootmisharusid Eestis. Töötervishoid.pikk. ee eesmärgiks on selgitada töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete vajalikkust nii ettevõtjale kui ka töötajatele ning aidata maaettevõtjail oma ettevõtte tööohutust hinnata ja parandada.

Balti Deali kodulehtedelt www.balticdeal.eujawww.pikk.ee/balticdeal saab lugeda Lää­nemere ümbruses kasutatavate keskkonda hoidvate põllumajanduspraktikate kohta, naiteks on seal kirjutatud bio­gaasist, tehismärgaladest, kül­vikorrast ja vahekultuuridest.

Eesti põllu- ja maamajan­duse nõuandeteenistuse mis­siooniks on arendada jätkusuutlikku põllu- ja maama­jandust läbi nõuandetegevuste.

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
Fr. R. Kreutzwaldi 64,51014 Tartu
Tel 731 3652, 731 3651, 731 3650
Faks 731 3652
info@nouandeteenistus.ee 

www.nouandeteenistus.ee 
www.mes.ee

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus:

•• konsulendid

•• nõuandetooted ja -teenused

•• infoportaal www.nouandeteenistus

•• rahvusvahelised projektid

Individuaalnõuanne on tootjatele, keda toetatakse nõuandetee-nuse ostmisel kuni 80% ulatuses, kuid mitte rohkem küi kuni 1279 euroga ettevõtja kohta aastas. Tasuta nõustamine tootjale on tegutsevale või alustavale põllu­majandustootjale, keda nõusta­takse kuni kahe tunni ulatuses kalendriaasta jooksul.)

Nõuandeteenistus pakub põllu- ja maamajanduslikku nõustamisteenust valdkondades:

•• taimekasvatus

•• loomakasvatus

•• kalandus ja vesiviljelus

•• toetuste taotlemine ja nõuetele vastavus

•• metsamajandus

•• töötervishoid ja tööohutus

•• maaettevõtlus ja finantsmajandus

•• keskkonnasõbralikud põllumajanduspraktikad

•• mittetraditsioonilised tegevus­alad (mahepõllumajandus, mit­mekesistamine, saaduste töötle­mine jms)

•• põllumajanduslikud ehitised, põllumajandustehnoloogiad ja maaparandus

•• kogukonna areng

•• koostöö, ühistegevus, kogu­konna areng jm võrgustiku aren­damine.

www.nouandeteenistus.ee:

•• konsulentide ja maakondlike nõuandekeskuste kontaktid

•• infot nõuandeteenuste ja -too­dete kohta

•• sündmuste kalendri ja nädala eelinfo (koolitused, seminarid, infopäevad jm)

•• palju kasulikke materjale eri­nevatest maamajanduse vald­kondadest

•• teadusartikleid ja -uuringute tulemuste kokkuvõtteid

•• infot tasuta nõustamise ja nõuandetoetuste kohta

•• värsked põllumajandussektori uudised

Katri Kuusk,
Arendusprojektide koordinaator
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus

Eesti Päevaleht (Elu Maal)
(13.12.2012)

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/