Avaldatud: 15. august 2012Kategooriad: Uudised

Riigi toetuseta pole Eesti Energia hinnangul majanduslikult mõttekas biomassi kasutada

Üllatuseks nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui ka lepingupartneritele otsustas Eesti Energia katkestada sellest nädalast hakkpuidust taastuvenergia tootmise, sest seadusemuuda­tus annaks toetust vaid täna­vu seni toodetule ja energia­firma hinnangul pole see ilma subsideerimata majanduslikult mõttekas.

Juuli lõpus suutis majan­dus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts taastuvenergiat tootvate ettevõtetega kokku leppida uued, senisest väiksemad toetused, mis haka­nuks kehtima järgmisest aas­tast. 25. juulil ministeeriumi­dele uute tariifidega kooskõlastamiseks saadetud eelnõus aga on üks punkt, mis mõju­tab ka Eesti Energia taastuvenergia tootmist. Nimelt on uue skeemi järgi võimalik Nar­va elektrijaamades koospõletusest tulevale energiale toetust küsida seni, kuni see ei ületa 375 gigavatt-tundi aastas.

See muudatus aga ei hak­ka eelnõu järgi kehtima alles järgmisest aastast, vaid het­kest, kui eelnõu seaduseks vor­mistatakse. Riiklik energiaettevõte on oma kvoodi tänavu täis tootnud ega pruugi seetõt­tu rohkem toetust saada. Sel­lepärast otsustatigi kuni aasta lõpuni põletada Narvas ainult põlevkivi.

"Põlevkivist elektri tootmi­ne on küll suurema keskkon­namõjuga, kuid kuna kavan­datav seadusemuudatus jõus­tuks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012, otsustasime peatada biokütuse kasutamise vältimaks ettevõttele kahjumi tekitamise riski," selgitas Ees­ti Energia juhatuse liige toot­mise valdkonnas Raine Pajo ettevõtte kirjalikus avalduses.

Omaette imelik on, et 375 gigavatt-tunnine piirang oli Eesti Energiale tegelikult tea­da juba aasta algusest. Majan­dus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis need arvud jaanuarikuus esimest korda kooskõlastusringile, minis­teeriumi pressiesindaja Ras­mus Ruuda sõnutsi lähtutigi seejuures tegelikult Eesti Ener­gia enda taotlusest. „Et Ees­ti Energia saavutas nimetatud taastuvelektri koguse juba vei­di rohkem kui poole aastaga, on äriettevõtte valik," kom­menteeris Ruuda.

Kehtib tagasiulatuvalt

Kui uurida eelnõude seletus­kirju, siis oli juulikuises sele­tuskirjas märgitud, et arvud on tegelikult Eesti Energia­ga kooskõlastatud. kavan­datavast 375 GWh piirangust olime teadlikud, kuid Eesti Energiaga eelnõu kooskõlas­tatud ei olnud," kinnitas Raine Pajo. „Teised taastuvenergia toetuste muudatused jõustu­vad 01.01.2013, Narva elekt­rijaamasid puudutav punkt on ainus, mis hakkaks kehti­ma tagasiulatuvalt." Pajo sõnul püüdis ettevõte kuni viimase hetkeni ministeeriumile selgi­tada, et see ei ole mõistlik.

Uut toetamisskeemi (ehk vähendatud taastuvenergia toetusi) põhjendab ministee­rium eelkõige sellega, et see vähendab tarbijate maksta­vaid taastuvenergiatasusid, tagades ühtlasi euroliidu ees­märgid. Viimane kokkulepe vähendab küll kodutarbija elektriarvet vaid 2-3 protsen­ti ja avanev elektriturg sööb selle säästu samuti.

„Narva elektrijaamades taastuvelektri tootmise piira­mine on tingitud sealsest olu­liselt suuremast potentsiaa­list, mida pole aga Euroopa Liidu taastuvenergia eesmär­gi saavutamiseks vajalik prae­gu kogumahus kasutada, sest see tähendaks tarbijatariifi tõu­su," võttis Rasmus Ruuda rii­gi seisukoha kokku.

RMK materjal jääb ootele

Eesti Energia otsus mõjutab omakorda riigimetsa majan­damise keskust (RMK), kes tarnib Narva elektrijaamades­se kõige rohkem hakkpuitu.

"Ma olen ausalt öeldes selles küsimuses päris kriiti­line," ütles RMK juhatuse liige Aigar Kallas. „See, et elektrit tootvates jaamades on vähe­väärtuslikku puitu põletama hakatud, on Eesti metsan­dusele väga positiivne." Eel­kõige tõi ta esile, et Narva elektrijaamadele sai müüa hooldustööde ja puhastami­se käigus tekkinud vähekvaliteetset puitu, mida mujal rea­liseerida pole võimalik.

Küll võib hakkpuit nüüd osutuda odavamaks teistele, väiksematele jaamadele, sest Kallase sõnul on turul üpris märkimisväärne hakkpuidu ülepakkumine.

Allikas: Lauri Tankler, Eesti Päevaleht

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/