PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM
PRESSITEADE
4. mai 2015

Põllumajanduse keskkonnatoetuste tingimused said määrustesse kirja

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määrused, millega said selgeks Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise ning loomade heaolu toetuse tingimused.

„Keskkonnatoetustest mahukaima keskkonnasõbraliku majandamise toetusega aitame kaasa keskkonnasõbralike viljelusviiside kasutamisele ligi poolel miljonil hektaril põllumaal,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Eelmisest perioodist tuttava, kuid mõnevõrra muutunud nõuetega keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kõrvale on uuena tulnud toetused aiandussektori keskkonnasõbralikuks arenguks. “

Keskkonnasõbraliku majandamise toetusele on lisandunud valitavad tegevused: täiendav veekaitse lisategevus, mesilaste korjealade rajamise lisategevus ja põllulindude soodustamise lisategevus. Toetus minimeerib veereostuse riski, parandab mullaviljakust ning säilitab ja suurendab elurikkust. Tagatud on mitmekesine põllumajandusmaastik. Samuti aitab toetus kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja CO2 sidumisele. Meetme kogueelarve on 181 800 000 eurot ning toetust saab PRIA kaudu tänavu taotleda 7.–25. maini.
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus on uus meede, millega soodustatakse keskkonnasõbralike praktikate kasutamist umbes 850 hektaril puuvilja- ja marjakasvatuses ning 850 hektaril avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede ning maasikakasvatuses. Toetuse rakendamisel väheneb taimekaitsevahendite kasutamine, säilib bioloogiline mitmekesisus, väheneb toitainete leostumine mullast ning tarbijateni jõuavad tervislikumad aiandussaadused. Meetme kogueelarve on 3 878 000 eurot ning toetust saab PRIA kaudu tänavu taotleda 7.–25. maini.
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetusega tagatakse kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustatakse kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist. Toetatavate sortide nimekirja on peale seni toetatud talirukki „Sangaste“ lisandunud neli põllukultuuri ning 55 puuvilja- ja marjakultuuri. Meetme kogueelarve on 583 000 eurot ning toetust saab PRIA kaudu tänavu taotleda 7.–25. maini.
Ohustatud tõugu looma pidamise toetusega tagatakse kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste ohustatud tõugude säilimine. Toetatakse kolme hobusetõu, maakarja veise ja eesti vuttide pidamist. Meetme kogueelarve on 7 466 000 eurot ning toetust saab PRIA kaudu tänavu taotleda 7.–25. maini.
Loomade heaolu toetusega parandatakse põllumajandusloomade elutingimusi ja võimaldatakse neile loomuomast käitumist. Meetme kogueelarve on 40 675 000 eurot ning toetust saab PRIA kaudu tänavu taotleda 7.–25. maini.

Värskenduse said ka Eesti maaelu arengukava 2007-2013 keskkonna- ja loomade heaolu toetuste määrused, mis viidi kooskõlla kehtiva EL seadusandlusega. Taotlejad, kellel toetuste kohustused kestavad, saavad soovi korral kogu kohustuse asendada MAK 2014-2020 kohustusega või jätkata sellega kohustuseperioodi lõpuni. Taotlemise periood algab sellel aastal samuti 7. maist ja kestab 25. maini.

MAK 2014-2020 teiste keskkonnatoetuste määrused, mis on avaldatud Riigi Teatajas: mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus, piirkondlik mullakaitse toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus, Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Pressiteate edastas:

Karin Volmer
avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
press@agri.ee
tel 625 6254