Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE

PRIA maksis mullu toetusteks 262 miljonit eurot

Aastal 2014 maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 24 690 taotlejale toetustena välja 262 136 631 eurot.

Kui varasematel aastatel toetuste kogusumma aasta-aastalt kasvas ja jõudis eelmise EL programmperioodi viimaseks, 2013. aastaks rekordilise 311 miljonini,  siis 2014. aastal enam kasvu polnud. Kahe programmperioodi vahelisel aastal võttis PRIA vastu 46% vähem taotlusi, tegi 33% vähem määramisi ja maksis välja ca 15% väiksema kogusumma kui aastal 2013.

PRIA  peadirektori Jaan Kallase sõnul kujunes 2014 makstud toetuste summa siiski suuremaks kui PRIA eeldas. „Riigieelarve ei näinud selleks aastaks ette täiendavaid otsetoetusi loomapidajatele ja põllumeestele – nende maht oli varem olnud pisut üle 20 mln euro. Samuti  ei vahenda PRIA enam toiduabi. Perioodi 2007-2013 Maaelu arengukava (MAK) ja Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmete eelarved olid juba suuresti ära kasutatud, uue perioodi meetmed aga veel ei rakendunud. Investeerimisvõimekusele avaldas mõju ka nn Vene kriis,“ põhjendas Kallas toetuste kogusumma kahanemist.
Samas suurenes märgatavalt EKF eelarve kasutamine, projekte viiakse ellu ja PRIA saab määratud  toetused välja maksta. 2014 maksis PRIA toetusi ligi viiendiku EKFi kogu perioodi eelarvest.
31.detsembriks 2014 oli MAK 2007-2013 perioodi 935 miljoni euro suurusest eelarvest ära välja makstud 892,6 mln eurot (95,4%), kuid toetuste määramisi tehtud üle 106% eelarvest . EKFi eelmise perioodi eelarve on 107 mln eurot; aasta lõpuks oli PRIA teinud määramisi 107% ulatuses eelarvest ja makseid ligi 85 mln ehk 79%.

„Nende näitajatega on Eesti lõppeva programmperioodi eelarvete ärakasutamise poolest teiste ELi liikmesriikidega võrreldes heal positsioonil,“ kinnitas Jaan Kallas.
Suurima osa mullu makstud summast moodustasid Euroopa Liidu eelarvest makstavad otsetoetused: ühtne pindalatoetus (108 mln eurot), seakasvatuse eritoetus (ligi 2,7 mln) ja piimasektori eritoetus kuni 100-pealiste piimakarjade pidajaile (ligi 1,3 mln eurot).  Kokku said üle 17 000 kliendi otsetoetustena 112 mln eurot.

Maaelu arengukava toetusi  maksis PRIA välja kokku 120,7 mln eurot. Sellest 59 mln 2013.a taotletud keskkonnatoetusteks, 38 mln  I telje investeeringutoetusteks (sh noortalunike toetus, põllumajandusettevõtete ajakohastamise investeeringud, koolitus- ja teavitustegevused, nõuandetoetus, tootjarühmade loomine ja arendamine jne). Majandustegevuse mitmekesistamiseks maal ja kiire lairiba-interneti viimiseks maapiirkondadesse maksti 8,4 mln eurot ning LEADER-programmi raames tegevusgruppide ja projektide toetusteks 15 mln eurot.
13 liiki EKFi toetusi maksis PRIA kokku ligi 21,8 mln eurot. Suurimad summad maksti kalanduspiirkondade säästvaks arenguks (tegevusgruppidele ja projektidele kokku ligi 6 mln), ühisinvesteeringuteks (4,4 mln) ning kalasadamate investeeringutoetusteks (ligi 4 mln).
Koolipiima  koolipuuvilja jagamist toetati PRIA vahendusel 2,2 mln euro ulatuses. Turukorralduse meetmeteks kulus 1,6 mln euro. PRIA vahendas ka riiklikke toetusi maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetamiseks:  koolituste ja praktikate läbiviimiseks, põllumajanduskindlustuse hüvitamiseks, põllumajandusloomade aretustegevusteks, turuarenduseks ja põllumajandustootjate asendamise korraldamiseks maksti välja üle 3,6 mln euro.

Maakondade lõikes jaotusid toetused järgmiselt:


*Tegevuskoht näitab toetuse saaja tegevuskoha aadressi, mitte toetatud objekti asukohta.

Maakondade lõikes mõjutab erinevusi see, kui palju on maakonnas üldse toetuste taotlejaid ja millega nad tegelevad: kui palju on põllumajandusmaad ja –loomi, milliste investeeringute jaoks on toetust saadud, millal objektid valmivad.
2014.a said üle miljoni euro ulatuses toetusi kuus klienti. Suurima summa – 3,86 mln eurot – sai tootjaorganisatsioone ühendav Sadamate Haldamise MTÜ viie traalisadama rekonstrueerimiseks.  Tartu ülikool sai ligi 2,15 mln eurot EKFist erinevate uuringute jaoks, teabekeskuse rekonstrueerimiseks ja selle tegevuse korraldamiseks. 1,42 mln eurot  saaja oli Osaühing Estonian Spirit ning suurem osa summast oli toetus loomasööda töötlemise süsteemi ja seadmete soetamiseks.
Kokku on PRIA aastatel 2007-2014 toetusteks maksnud kaks miljardit eurot.

Detailsemalt võib andmetega tutvuda PRIA kodulehel statistika rubriigis.

Pressiteate edastas:
Ene Tulp
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Tel. 737 1271
Mob. 56 618 169
Ene.Tulp@pria.ee