Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sihtrühmale tasuta koolitus “Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses”

22. mai 2023

Tasuta

Koolitus annab teadmisi maamajandusega tegelevatele ettevõtetele bio- ja ringmajanduse, innovatsiooni ja kliimaneutraalsuse saavutamisega seotud küsimustes.

Koolitus toimub 3.04, 4.04, 5.04, 17.04, 18.04, 19.04, 22, 05, 23.05.2023

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi.
Koolitus on tervik ja eeldab osalemist kõigi koolituspäevadel.
Koolitus toimub lähi-õppes.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN

Koolitusel käsitletavad teemad:

1) Bio- ja ringmajanduse moodul
* bio- ja ringmajanduse olemus, mõisted
* bio- ja ringmajanduse olukord ja perspektiiv Eestis, Euroopa Liidus (edaspidi EL) ja maailmas;
* biomajanduse sektorite ja valdkondade interdistsiplinaarne olemus;
* EL ja Eesti poliitikadokumentide ja strateegiate vaheline seos, sh EL rohelepe, EL biomajanduse strateegia, Eesti ring- ja biomajanduse arengudokumendid jt;
* bio-ja ringmajanduse seosed ja potentsiaal globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* bio- ja ringmajanduse olulisusest erinevates valdkondades ja väärtusahelates, sh levinumad tehnoloogiad, tehnoloogiate arengusuunad ja perspektiivsed ärimudelid erinevates väärtusahelates;
* investeerimis- ja rahastamisvõimalustest bio- ja ringmajanduses;
* biomassi (alternatiivsete) töötlemisvõimaluste rakendamine ettevõtluses;
* bio- ja ringmajanduse võimalustest kogukondade tegevustes, sh piirkondlikud võimalused ja eelised biomajanduses, innovatsioonis (klastrid, ühistegevus);
* ettevõtetele nõuandeteenuse praktilised lahendused lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta.

2) Innovatsiooni moodul
* innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalsed probleemid, olulisemad teoreetilised koolkonnad, arengusuunad ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiibid;
* interdistsiplinaarsed seosed ja suhtlemine;
* innovaatiliste arengutega seotud laiemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, õigus- ja keskkonnaalased probleemid;
* innovatsioonivõimekuse arendamine ja juhtimine ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiad, süsteemid, mõõdikud;
* innovatsiooni võimalused ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmise võimalused, erinevad investeerimisvõimalused;
* uued võimalused tehnoloogiates sh: tehnilistes, ökoloogilistes, poliitilistes, sotsiaalsetes situatsioonides;
* maamajandusettevõtete ja maakogukondade innovaatilise arengu vajaduste ja võimaluste analüüs, kuidas teha ettepanekuid innovaatilise tegevuse läbiviimiseks;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta;

3) Kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses
* kliimaeesmärkide põhialused, sh rohelepe, “Eesmärk 55” ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* maamajanduse kasvuhoonegaaside heidete vähendamise ja süsiniku sidumise suurendamise meetmed (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* kliimamuutustega kohanemise meetmed põllumajanduses;
* ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamine (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalused ja kohustused.
* Praktiline töö – põllumajandusettevõtte süsiniku jalajälje näidisauditi koostamine grupitööna Agrone näitel.

Täienduskoolitusest võib osa võtta:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Koolitus toimub meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” rahastusel ning on sihtrühmale tasuta.

Koolituse koordinaator:

Kristina Marran
Avatud ülikooli juhataja
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3174
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
kristina.marran@emu.ee

 

MAK_logo