Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus „HOOLDUSRAIED“

12. juuni 2017

Sihtrühm: Põllumajanduse ja metsandusega tegelevad isikud
Koolitus on sihtrühma kuulujatele tasuta.

 

Sisu ja ajakava:

Kuupäev

Teema

Kellaaeg

Ruum

12.06.2017

Sissejuhatus koolitusse.

09:00 – 09:15

D Korpus – D305

12.06.2017

Metsa eluring. Puistu arenguklassid; metsakasvatuslikud tööd erinevates arenguklassides.

09:15 – 10:00

D Korpus – D305

12.06.2017

Levinumate puuliikide metsakasvatuslikud omadused. Metsa ja keskkonna vahelised seosed. Kasvukohatüüp kui puistu liigilist koosseisu määrav tegur. Looduslikud protsessid metsas.

10:20 – 12:10

D Korpus – D305

12.06.2017

Lubatud raied Eestis. Raiete õiguslikud alused ja normatiivid.

12:25 – 13:10

D Korpus – D305

12.06.2017

Hooldusraiete eesmärk, ülesanded, bioloogilised ja majanduslikud alused. Üksikpuu ja puistu produktsiooni ja kvaliteeti iseloomustavate näitajate mõjutamine raietega; tulevikupuu mõiste, raieprintsiibid. Puude raiele määramise üldised põhimõtted.

13:10 – 14:50

D Korpus – D305

12.06.2017

Hooldusraied erineva vanuse ja liigilise koosseisuga puistutes.

14:50 – 16:30

D Korpus – D305

13.06.2017

Hooldusraied erineva vanuse ja liigilise koosseisuga puistutes.

08:30 – 11:05

D Korpus – D312

13.06.2017

Praktiline õpe: Valgustusraie: peapuuliigi valgustingimuste ja seisundi hindamine ning otsuse langetamine liigilise koosseisu kohta; puistu raiejärgse puude arvu määramine. Võsasae kasutamine ja hooldamine, töövõtete treening.

11:25 – 16:30

Tihemetsa metskond

14.06.2017

Praktiline õpe: Harvendusraie: puistu hooldusvajaduse määramine; tulevikupuude ja väljaraiutavate puude valik; harvendusraied erinevates puistutes. Rinnaspindala määramine.

08:30 – 14:50

Tihemetsa metskond

14.06.2017

Praktiline õpe: Sanitaarraie: sanitaarraie vajaduse määramine; väljaraiutavate puude valik.

14:50 – 16:30

Tihemetsa metskond

Koolitusele registreerumine ja täpsem  info:

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiendkoolituse kodulehel:
http://www2.hariduskeskus.ee/t%C3%A4iend-ja-%C3%BCmber%C3%B5pe/24-t%C3%A4iend%C3%B5pe/t%C3%B6%C3%B6alane-koolitus/1570.html

 

Koolituse korraldaja:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Niidupargi tn 12 Pärnu

Koolitusjuht:

Marje Kask,  telefon: 5665 5063, 5664 6260, e-post: marje.kask@hariduskeskus.ee

MAK_logo