Avaldatud: 22. oktoober 2012Kategooriad: Uudised

Taimekaitsevahendid on kal­lid. Juba üksnes selle pärast ei kasuta põllumajandustoot­jad neid kuigi helde käega, na­gu see käis moonutatud hinna­ga tootmises Nõukogude Lii­du ajal.

Pealegi on Eestis lubatud ka­sutada vaid neid taimekaitseva­hendeid, mis on teinud läbi vä­gagi ranged katsed, ning nende korrektse tarvitamise korral on nende mõju inimeste ja looma­de tervisele ning keskkonnale tänapäeva teadmiste baasil mi­nimaalne.

Kasutada lubatud taimekait­sevahendite toimeainete loe­telu vaadatakse Euroopa Liidu tasandil regulaarselt üle ning trend on ikkagi selles suunas, et seda loetelu pigem lühendatak­se kui pikendatakse.

Kahju minimeeritud. Praegu Eestis kasutatavad taimekait­sevahendid on valdavalt kaas­aegsed – see tähendab, võimal­davad väga täpselt doseerida ja pritsida. Seeläbi on võimalik taimekaitsevahendite kasutamist optimeerida, samal ajal te­kitades väiksemat kahju kesk­konnale.

Fossiilsete kütuste hinnad on viimastel aastatel väga olu­liselt tõusnud ning ilmselt tõu­sevad veel – seega on fossiilkütuste kasutamise minimeerimine nii majanduslikult kui ka keskkondlikult väga oluline eesmärk toidu tootmisel. Tai­mekaitsevahendite optimaalse kasutamisega on võimalik fos­siilsete kütuste kasutamise ta­set madalal hoida ning seeläbi tekitada väiksemat kahju kesk­konnale.

Praegu on Eestis väljatööta­misel säästva taimekaitse te­gevuskava, mis peaks senisest veelgi enam suurendama põllu­meeste teadmisi taimekaitseva­hendite säästlikust kasutami­sest ja lõpptulemusena kahan­dama nende kasutamisega seo­tud riske.

Kõnealune kava peaks raa­midesse saama järgneva aasta jooksul ning selle rakendami­sega seotud tegevused algama 2014. aastal.

Pidev seire. Taimekaitsevahen­dite jääkide mõju inimestele ja looduskeskkonnale seiratakse maailmas pidevalt. Kindlas­ti võib uute andmete laekumi­sel tekkida vajadus ühe või tei­se preparaadi kasutamise piiramiseks.

Aga on üsna kindel, et eba­tervislik toitumine on inimes­tele tunduvalt suurem riskide allikas kui taimekaitsevahendi­test tulenevad ohud.

Martin Minjajev, 
Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja
Ariäev (22.10.2012)

 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/