Avaldatud: 23. märts 2014Kategooriad: Uudised

Tugevad maapered on rah­vaarvu tõstjad. Nii on see alati olnud. Nüüd enam pole.

Sigiv rahvas lahkub, vanad kaovad. Edukas ärimees, kes on osaline mitmes Eesti suu­remas agrofirmas, on vai­mustuses sellest, et endise kolhoosi, kus tegutses 235 inimest, maadega saab nüüd hakkama kolm inimest. On see hea? Paarkümmend aas­tat tagasi käis sün elu: töö­tati, kasvatati lapsi, sporditi, pidutseti jne. Nüüd on keh­vematel maadel võsa ja pa­remaid maid künnab võõras raha. See ei ole hea. Tehnili­se progressi ja vabaturu või­maluste vastu muidugi ei ta­ha olla, kuid mingid hoovad peaks riigil ning rahval maa­elu sundlõpetamise vastu ik­ka olema või tekkima.

Tänapäeval jälgib mood­sas suurlaudas automaatika­ga juhitavate seadmete tööd ainult üks eriharidusega in­sener (varem karjak). Lehm läheb ise sööma ja lüpsiautomaadi juurde, kui tahtmi­ne tuleb, siis jooma või selga sügama. Sööt tuleb ise lau­ta, sõnnik läheb ise välja. See kõik on ju võimas ja uhke värk! Samamoodi saab ka si­galas ja põllul raske füüsilise inimtöö asendada moodsa­te kõrgautomatiseeritud ma­sinate tööga. Sellise tehnika hooldusfirmad võivad paik­neda kuitahes kaugel ja järelevaatav insener võib sin­na tulla 50-60 km kauguselt „tõmbekeskusest" (halb sõ­na). Nii et põllumajandusli­ku tootmise pärast pole ko­halikke inimesi üldse vaja. Ja siis tekib vurlel küsimus, et milleks neid matse maal üld­se pidada. Kobigu linnades­se koos oma valdade ja kõi­ge muuga. Ja kui nüüd ratsionaalselt arutada, siis pii­makombinaate, tapamajasid ja teraviljahoidlaid pole roh­kem vaja kui ainult kolm-neli terve Eesti peale. Võib-olla piisaks, kui igaüht oleks ai­nult üks, kusagil Jõgeva kan­dis. Transpordifirma paik­neks ka seal, veab toorme kokku ja purki pandud too­ted laiali. Vurlel justkui õi­gus? Seejuures võib taoli­ne areng isegi väga perspek­tiivikas olla ja eesti rahvale ka kasulik, kui vabanevatele inimestele on enne leitud rakenduskohad. See peaks va­litsejate ülesanne olema, kuna taolise hiigelreformi lä­biviimiseks tuleb välismai­sed suurfirmad jälle koha­le hüüda. See on lihtne, na­gu elu on näidanud, töökohti kaotatute asemele ei teki aga kuidagi.

Rahvusvahelistel hiigel­korporatsioonidel on käkite­gu tekitada Jõgevamaale sel­line agrotööstuskompleks, kuhu kõik Eesti piimajõed kokku voolavad ja kus mõne maja ühest otsast aetakse ka­ri sisse ning teisest otsast tu­levad vorsti-, singi-, süldi-ja karbonaadivagunid välja. Veel vägevam kui moodne laut! Vurle asju nii ette kuju­tabki. Mats ei ole sellega pä­ri, arvab, et asjad on natu­ke keerukamad. Ta arvab, et vurle saeb niimoodi ka seda oksa, millel ise istub, sest ka kogu muu tööstuse jaoks po­leks Eestis rohkem vaja kui ühte tehast. Näiteks üks puidutöötlemiskompleks Luuale: ühest otsast lastakse pal­gid sisse, teisest otsast tu­leb pruss, lõppvärvitud laud, uksed, aknad, mööbel, pa­ber jne välja. Väga efektiiv­ne ju! Teised puidutöödejad lakkugu panni! Ja vurle keri­gu ka Tallinna või kohe Soo­me! Geopoliitiliselt ei ole see suur katastroof. Mingu pea­legi! Kui riik koos maailma vägevatega seda tahab, on see ju igal juhul ka võimalik. Aga kas see meile kui rahva­le ikka on hea? Mats arvab, et võtame asja rahulikult: „Andkem aega atra seada!"

Mõisate, väiketalude ja kolhooside aeg on nüüd möödas. Midagi peab nen­de asemele tulema. Selleks on moodne suurtalu, mis ei mõtle ainult ühe toote või­malikult efektiivsele toot­misele ja selle maailmaturu­le viimisele, vaid leiab koha oma mitmekülgsele toodan­gule eelkõige kohapeal ning rakendab kohalikud inime­sed. On vaja suurtalunikku, kes mõtleb töö- ja olmekesk-konnale, kus tema inimesed töötavad, toetab valda ning selle kaudu nii haridust kui kultuuri ja eelkõige ikka ko­halikku inimest. Mart Timmil on see vist õnnestunud: tema kaudu loodud põllu­majanduses ja kaubanduses on töö 170 inimesele, põllu­maad 1500 ha koos rendiga, sigalad, tapamaja, kauplused oma ning teiste talunike too­dangu realiseerimiseks jne. See on tema valdus. Kõikjal aga kindel perekonna peremehekäsi asja juhtimas. Ei mingit mõisa köit. Nii et või­malik on. Aga mis vigurite ja hinnaga ta suudab dumping-hindadega välismaa kaupa­dega üle ujutatud turul püsi­da? Seda teab ainult Mart ise. Aga mis siis teha?

See, et kõikjal toimub lin­nastumine ja kõigi tegevus­te tsentraliseerimine, mil­le vastu ei ole midagi teha, ei ole igatahes piisav põhjen­dus selleks, et maa tühjene­mise vastu mitte midagi et­te ei võeta. Peavad ju olemas olema mingid variandid, mis elu Eestis (maal) säilitada ai­tavad. On selleks süs hobita­lud või eramukohad, maksu­soodustused või transpordi-kompensatsioonid, turism, piirkondlikud arenduskes­kused, lihtne inimlikkus, na­turaalmajandus, ümberõpe või miski muu. Võib-olla on viimane aeg valitsuse, tipp-teadlaste ja aateliste ettevõt­jate eestvõtmisel käivitada projekt ..Väikerahva elujõu tõstmise teed". Et teema on rahvusvahelise tähtsusega, on euroraha pealesaamine tagatud. Toimuksid konkur­sid ja võitjate ülekuldamine. Kõik nii, nagu peab! Lootus taastub! 

Andri Needo,
Võrumaa Teataja, 22.03.2014 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/