Lääne Elu vahel ilmunud MAFF (Matsalu Loodusfilmide Festival).

Eesti asub koos naaberriikide­ga Läänemere kaldal. Oleme palju kuulnud sellest, et Lää­nemeri on väga reostunud ja selle päästmiseks tuleb tegut­seda koos, kuid mida see täp­selt tähendab, ei olegi tavaini­mesele nii hästi teada. Lääne­mere üks suurimaid problee­me on liigne fosfori ja lämmas­tiku juurdevool, mis tekitab osa vetikate ja bakterite voha­mist ja nende poolt hapniku ärakasutamist, mille tõttu kan­natavad kalaliigid ja tekivad lausa surnud piirkonnad mere põhjas. Sellist protsessi nime­tatakse eutrofeerumiseks.

Filmirežissöör Ari Heinilä on Soomes valmis vändanud filmi väikesest Täktomi lahe­sopist, mis asub Edela-Soomes: Vormsist umbes 70 kilo­meetrit otse põhjas. Täktomi lahte jõudev reostus tekitab igal suvel ebameeldivusi mere ääres suvitajatele. Film algab, kui üks suvilaomanikest otsus­tab hakata ise probleemi lahen­dama. Kuigi film on soome-ugrilikult rahulikus tempos, annab see põneva pilguheidu kodanikualgatusest sündinud keskkonnaprobleemi lahenda­misele, milles-leiab konflikte suurtootjatega ja kogukonna koostööst sündinud lahendusi. – Kuna suur osa veereostusest tuleb põllumajandusmaadelt hajureostusena, on vaja kraa­videle rajada väikesi settetiikide süsteeme ehk tehismärg-alasid, mis filtreerivad liigsed toitained välja ning aitavad puhastada mere poole liikuvat vett. Märgalad on kui looduse aaretekamber, mille rikkalik taimestik pakub toitu ja elu­paiku paljudele liikidele. Settetiigid kraavidel meelitavad ligi linde ja tammid moodusta­vad väikesi kärestikke, mis nii mõneski kohas muudavad iga­va põllumajandusmaastiku inimestele lausa atraktiivseks külastusobjektiks. Just sellise märgala rajamise nõu annavad filmis Täktomi elanikele ka WWFi eksperdid.

Pärast filmi linastumist Soo­me riigitelevisioonis on avalik­kuse huvi Läänemere tervise ja märgalade kui lahenduse vastu hüppeliselt kasvanud. Nii maaomanikud kui ka põl­lumehed on hakanud kas era-raha või projektitaotluste kau­du saadud riiklike toetuste abil rajama tehismärgalasid. Täktomi lahesopi vee kvali­teet paranes silmanähtavalt pä­rast kohalike raha kokku pa­nemist ja märgalapuhasti raja­mist. Omal väikesel skaalal pakub film lahenduskäiku, mida on vaja rakendada kogu Läänemere ranniku ulatuses. Läänemere seisundi ja lahen­duste kohta on huvilistel või­malik leida palju materjale. Kõige üldisem ja olulisem on kirjas Läänemere strateegias, samuti on võimalik Lääneme­re uurimisel ja uudistel silma peal hoida veebilehe balticseanow.info kaudu.

Silvia Lotman, 
Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert
Lääne Elu (erileht) (08.09.2012)