Avaldatud: 26. jaanuar 2024Kategooriad: Maaettevõtlus, UudisedSildid: ,

Allikas: Maaelu Teadmuskeskus 18.01.2023

Maaelu Teadmuskeskuse (METK) koolitus- ja nõuandeteenistus ootab avaldusi põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustajate nimekirjaga liitumiseks. Oluliselt laieneb nõustajate ring.

Nimekirja kuuluvad nõustajad saavad osutada nõustamisteenust ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakavast rahastatava nõuandetoetuse abil. “Vastse regulatsiooniga laieneb nõustajate ring ning lisaks kutsetunnistusega konsulentidele tekib toetatava nõuandeteenuse osutamise võimalus muuhulgas teaduritele, õppejõududele ja teistele valdkondlike ekspertidele,” selgitas METKi koolitus- ja nõuandeteenistuse juhataja Leho Verk.

Eesti põllumajanduse areng toob kaasa vältimatu vajaduse rakendada teadusuuringute tulemusi, pöörata senisest rohkem tähelepanu keskkonnahoiule ja säilitada inimväärne elukeskkond. Eelnevat arvestades on põllumajandusettevõtjatel peagi võimalus saada nõu senisest mitmekesisema taustaga asjatundjatelt. “Iseendastmõistetavalt on nimekirjaga liituma oodatud kõik kutsetunnistusega konsulendid, kes ka seni on ettevõtetele head nõu andnud,” rõhutas Verk.

Millal väärt nõuannete andmiseks ja saamiseks läheb? Esimesed nõustajad kantakse nimekirja veebruari alguses, nimekiri saab olema avalik nii METKi veebis kui PRIA lehel.

Põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustamine korraldati ümber ja seda tegevust koordineerib alates 2024. aasta algusest METK. Seni (2015-2023) pakkus põllu- ja maamajanduslikke nõuandeteenuseid Maaelu Edendamise Sihtasutus. 

Nõuandetoetuses on samuti muutused

Toetatakse nõuandeteenuse osutamist, mis on suunatud põllumajandussaaduste tootmisele, põllumajandussaaduste töötlemisele, põllumajandusmaa hooldamisele, sealhulgas agrometsanduse süsteemi hooldamisele ning põllumajandussaadustest mittepõllumajandustoodete töötlemisele.

“Perioodi 2023-2027 nõuandeteenuse ostuamise toetuse” määrus

Nõuandeteenuste peamiseks sihtgrupiks on põllumajanduse ja maamajandusega tegelevad (välja arvatud kalandus, jahindus) tootjad, aga lisaks ka põllumajandussaaduste töötlejad.

Nõuandetoetus hoiab kliendi kulud madalad. Foto: Janek Laanemäe

Erilist tähelepanu pööratakse noortele, alustavatele ettevõtjatele. Alustavatel või arenguhüpet tegevatel (näiteks esmatootmisest töötlemisele laienevatel) ettevõtjatel on vajadus nõustamise järgi kõrge, aga rahalised võimalused enamasti piiratud seoses põhivarasse tehtavate investeeringutega. Alustav on ettevõtja, kes esmakordselt alustab eelnimetatud tegevustega, või toob oma tegevustesse olemasolevale lisaks uue tegevusharu. Alustavaks ettevõtjaks ei loeta sellist ettevõtjat, kes loob samade tegevustega uue ettevõtte lisaks juba olemasolevale ettevõttele.

Toetatakse ka tootjate või töötlejate ühistute, EIP tegevusgruppide ja innovatsiooniklastrite nõustamist.

Nõuandetoetuse saamise protsessiga PRIA kaudu tegeleb nõustaja. Nõuandeteenuse klient peab allkirjastama toetuse saamise lepingu (vajadusel ka riigiabi taotluse), tasuma omaosaluse ja pärastpoole vastama tagasisidele või PRIA küsimustele. Toetatavat nõuandeteenust võib osutada vahetult kohtudes, e-kanalite vahendusel, telefoni teel või muul sobival viisil ja meetodil osapoolte kokkuleppel.

Nõustajate nimekiri: Millega on tegu?

  • ÜPP vahenditest toetatavat nõuandeteenust saavad määruse kohaselt osutada vastavasse nimekirja kantud nõustajad;
  • nimekiri on PRIA-le aluseks, et toetuse taotlusi vastu võtta;
  • nimekirja kandmiseks tuleb esitada METK-ile taotlus, millega veenda, et nõustajal on „piisavad teadmised ja kogemused“ valdkonnas, milles nõustada kavatseb.

Nõustajate ring saab olema senisest laiem. Kuni 2023. aasta lõpuni said toetatavaid nõustamisteenuseid osutada vaid kutsetunnistusega konsulendid. Uue regulatsiooniga avaneb see võimalus muuhulgas teaduritele, õppejõududele ja valdkondlikele ekspertidele.

METKile saadetavas nõustaja elulookirjelduses tasub koos kogemuse ja õpitu loeteluga kirjeldada, millised erialased ja metoodilised teadmised, oskused ja praktilised kogemused tagavad nõustaja erialase pädevuse ja nõustamismetoodilise pädevuse. Nõustajate nimekirja kandmist taotlevaid kandidaate hindab METK kui konsulendi kutsete andja juures tegutsev konsulentide kutsekomisjon.

Nõustajad võivad oma tegutsemisvormilt olla füüsilised isikud, eraõiguslikud juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud või nende esindajad.

Juhul, kui taotleja nõustajaks on kehtiva kutsetunnistusega konsulent või konsulent, kelle kutsetunnistuse kehtivuse lõpptähtajast on möödunud vähem kui 12 kuud ning kes taotleb tunnustamist samas valdkonnas, milles talle on väljastatud kutsetunnistus,

loeb kutsekomisjon piisavad teadmised ja kogemuse tõendatuks.

Kui taotleja nõustajaks on kõrgkooli õppejõud, teadustöötaja või kutseõppeasutuse
õpetaja
:

nõustamisvaldkond, milles tunnustamist taotletakse peab vastama tema tegevusele õppejõu, teadustöötaja või kutseõppeasutuse õpetajana.

nõustaja haridus ja töökogemus peavad olema otseselt seotud taotletava nõustamisvaldkonnaga

Kui taotleja nõustajaks on vähemalt kolmeaastase ettevõtluskogemusega isik:

nõustaja haridus ning töö- ja ettevõtluskogemus peavad olema otseselt seotud taotletava nõustamisvaldkonnaga ning toetama hinnangut, et tal on kõnealuses valdkonnas nõustamisteenuste pakkumiseks piisavad teadmised ja kogemused.

Üheks nõudeks nimekirja kantud nõustajale on erialastel või ametialastel koolitustel osalemine. Iga kalendriaasta kohta tuleb tõendada 25 tundi koolituste läbimist. Seda mahtu ei pea siiski näitama kohe avalduse esitamise ajal. Asjakohaste koolituste andmed tuleb 25h ulatuses esitada hiljemalt 31. detsembriks 2024.

Nõustajate nimekirja kandmiseks sooviavalduste esitamise tähtaega ei ole. Avaldusi võetakse vastu ja menetletakse pidevalt. Esitamise kuupäevast aga sõltub, et osutatav nõustamisteenus saaks abikõlblikuks ka PRIA menetluste jaoks.

Konsulentide kutse andmine on ja jääb.

  • Põllu- ja maamajandusliku nõustamise kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks kuulutati vastavalt Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 31.10.2023 koosoleku otsusele nr 27 Maaelu Teadmuskeskus. METKi kui konsulendi kutse andja õigused kehtivad kuni 21. novembrini 2028.
  • Konsulendi kutse saamise eeltingimuseks on nõustamismetoodika elementidega koolituse läbimine.
  • Kompetentse tuleb tõendada spetsialiseerumiste viisi, erialateadmiste minimaalne ulatus on kirjeldatud kutsestandardis.
  • Kutsetasemeid on kolm ning kutsetunnistus kehtib 3-5-8 aastat sõltuvalt tasemest.

Vaata veel:

Toimetas: Hanna Tamsalu, METK

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/