Avaldatud: 23. september 2022Kategooriad: Keskkond, Taimekasvatus, UudisedSildid: , ,

Allikas: EPKK infoleht nr 3
juuni 2022

Ettepanek aitab luua kestlikud toidusüsteemid kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja strateegiaga „Talust taldrikule“, tagades samal ajal kestva toiduga kindlustatuse ja kaitstes meie tervist.

Teadlased ja tavakodanikud on üha enam mures pestitsiidide kasutamise ning nende jääkide ja metaboliitide kuhjumise pärast keskkonnas. Komisjoni hinnangul on pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi alusel kehtivad nõuded osutunud liiga leebeks ja neid on rakendatud ebaühtlaselt. Samuti ei ole oldud piisavalt edukad integreeritud kahjuritõrje ning muude alternatiivsete lähenemisviiside meetodite kasutamisel.  Keemilised pestitsiidid kahjustavad inimeste tervist ja põhjustavad elurikkuse vähenemist põllumajanduspiirkondades. Need saastavad õhku, vett ja keskkonda laiemalt. Seepärast tegi komisjon ettepaneku selgete ja siduvate eeskirjade kohta.

Ranged eeskirjad ja riiklikud vähendamiseesmärgid

Seatakse õiguslikult siduvad eesmärgid ELi ja liikmesriikide tasandil vähendada 2030. aastaks 50% keemiliste pestitsiidide kasutamist ja nendega seotud riske ning ohtlikumate pestitsiidide kasutamist. Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud vähendamiseesmärgid kindlaksmääratud parameetrite piires, et tagada kogu ELi hõlmavate eesmärkide saavutamine. Uued keskkonnasõbraliku kahjuritõrje eeskirjad tagavad, et kõik põllumajandustootjad ja muud kutselised pestitsiidikasutajad kasutavad integreeritud taimekaitset, mille puhul kõigepealt kaalutakse alternatiivseid meetodeid kahjurite vältimiseks ja tõrjeks, enne kui viimase abinõuna võidakse otsustada keemiliste pestitsiidide kasuks.  Põllumajandustootjad ja teised kutselised kasutajad peavad hakkama pestitsiidide kasutamise üle arvestust pidama. Lisaks peavad liikmesriigid kehtestama põllukultuuripõhised eeskirjad, milles määratakse kindlaks keemiliste pestitsiidide asemel kasutatavad alternatiivid.

Tundlikel aladel taimekaitsevahendid keelatud

Tundlikel aladel keelatakse igasugune pestitsiidide kasutamine. Pestitsiidide kasutamine on keelatud sellistes kohtades nagu linna haljasalad, sealhulgas avalikud pargid või aiad, mänguväljakud, puhke- või spordiväljakud, avalikud teed ja Natura 2000 kaitsealad ning kõik ökoloogiliselt tundlikud alad, mida tuleb kaitsta tolmeldajate pärast. Uued eeskirjad lõpetavad keemiliste pestitsiidide kasutamise meie lähimas ümbruses, millega iga päev kokku puutume.

Määrus hakkab peale vastuvõtmist kehtima kõikides liikmesriikides

Ettepanekuga muudetakse praegune direktiiv määruseks, mis on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Sellega lahendatakse probleemid, mis tulenevad kehtivate eeskirjade nõrgast ja ebaühtlasest rakendamisest viimase kümne aasta jooksul.  Liikmesriigid peavad esitama komisjonile üksikasjalikud iga-aastased eduaruanded ja rakendamisaruanded.

Ülemineku toetamine

Peamiste poliitikameetmete pakett toetab põllumajandustootjaid ja teisi kasutajaid üleminekul kestlikumatele toidutootmissüsteemidele järgmiselt:

  • Uued ühise põllumajanduspoliitika eeskirjad, millega tagatakse, et põllumajandustootjatele hüvitatakse kõik uute eeskirjade rakendamisega seotud kulud viieaastase üleminekuperioodi jooksul.
  • Jõulisemad meetmed, et suurendada bioloogiliste ja madala riskiastmega alternatiivide valikut turul.
  • Teadus- ja arendustegevus ELi programmi „Horisont“ raames, et toetada uusi tehnoloogiaid ja meetodeid, sealhulgas täppispõllumajandust.
  • Mahepõllumajanduse tegevuskava, et saavutada strateegias „Talust taldrikule“ pestitsiidide suhtes püstitatud eesmärgid.
  • Üleminekut toetab ka ettepanek põllumajandusettevõtete kestlikkust käsitlevate andmete kohta ning turu areng täppispõllumajanduse valdkonnas (näiteks pihustid, mis kasutavad georuumilist lokaliseerimist ja kahjurite tuvastamise tehnikad).

Tulemusi tahetakse saavutada kogu maailmas

Kooskõlas pestitsiidide säästva kasutamise poliitikaga teeb komisjon varsti esmakordselt ettepaneku meetme kohta, mis põhineb komisjoni võetud kohustusel võtta toidus sisalduvate jääkide piirnormide üle otsustamisel arvesse ülemaailmseid keskkonnakaalutlusi. Sellise imporditud toidu turustamine, mis sisaldab keelatud ainete jääke mõõdetavas koguses, tuleks ELis aja jooksul keelustada. See innustab ka kolmandaid riike piirama või keelama selliste pestitsiidide kasutamist, mis on ELis juba keelatud.

Täpsemalt konsulteerib komisjon varsti liikmesriikide ja kolmandate riikidega meetme üle, millega vähendatakse tiametoksaami ja klotianidiini jääkide piirnorm nullini. Need kaks ainet aitavad teadaolevalt märkimisväärselt kaasa tolmeldajate arvukuse vähenemisele kogu maailmas. Need on ained, mida ELis enam heaks ei kiideta. Kui meede vastu võetakse, ei tohi nende kahe aine mõõdetavaid jääke sisaldavat toitu pärast teatavat üleminekuperioodi enam ELis turustada.

Edasised sammud

Ettepanekut arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Pestitsiididega seotud eesmärgid tuleks saavutada juba 2030 aastaks.

Vähendamise eesmärgid on kohustuslikud, kuid kuidas neid saavutada?

Põllumehed ootavad lahendust, mis tagab toidu tootmise jätkumise

Copa-Cogeca märkis määrusettepanekut kommenteerides, et Euroopa põllumehed ootasid varem kuuldud eesmärkide kehtestamise asemel toimivaid lahendusi ja alternatiivseid võimalusi nende eesmärkide täitmiseks. Rangete reeglite kehtestamine olukorras, kus tõhusaid  alternatiivseid toimeaineid ei ole veel välja töötatud, ei ole realistlik ning seab ELi põllumajandussektori tuleviku ohtu. Samal ajal ei kehti sarnased reeglid toidutootmisele ülejäänud maailmas

Põhjamaade ja Balti riikide põllumehed ootavad õiglasi piirnorme

Põhjamaade ja Balti riikide põllumajandusettevõtete katusorganisatsioonid allkirjastasid ühispöördumise, kus märgiti, et olukorras kus EL-i liikmesriikides erineb taimekaitsevahendite kasutamine hektari kohta rohkem kui 10 korda, ei saa kehtestada ühtseid vähendamise protsente. Seetõttu peaksid õiguslikult siduvad riiklikud vähendamise miinimumeesmärgid riikide lähtetaset pa-remini arvesse võtma. Taimekaitsevahendite kasutamine on Põhja- ja Baltimaades EL-i keskmisest tunduvalt madalam ning meie põllumajandus on selles osas EL-is üks jätkusuutlikumaid. Nendele ELi liikmesriikidele, kus TKV kasutamine on juba suhteliselt väike, tähendaks edasine vähendamine suurt saagikadu, madalamat konkurentsivõimet ja suuremat ohtu ELi toiduga kindlustatusele, mis suurendab meie sõltuvust impordist. TKV kasutamise siduva regulatsiooni asemel tuleks julgustada ja rakendada vastutustundlikku kasutamist kogu ELis.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/