SuMaNu – Sustainable Manure and Nutrient Management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region.

Eesmärk: Muuta loomasõnniku ja toitainete kasutamine Läänemere piirkonnas jätkusuutlikumaks. Projekti eesmärk on anda soovitusi ja edendada jätkusuutliku sõnniku ja toitainete kasutamist tavasid põllumajanduses ning sellega vähendada põllumajanduslike toitainete sisaldust Läänemeres. Soovitused on suunatud paljudele sihtrühmadele alates põllumajandust poliitikuni, kuid eelkõige on need mõeldud juhistena poliitikakujundajatele, kuhu suunata peamine rõhk, et aidata saavutada sõnniku säästvamat kasutamist Läänemere piirkonnas (BSR).

Kestus: 2018–2021.

Koduleht: https://balticsumanu.eu/

Partnerid: Soome, Eesti, Läti, Saksamaa, Poole, Taani, Rootsi

 

PUBLIKATSIOONID

Current-situation-in-partnership-countries

Tegemist on töödokumendiga, kuhu iga projektis osaleva riigi sõnniku käsitlemise ja haldamise eksperdid on kogunud kokku informatsiooni. Käesolev informatsioon ei ole viidatud ega faktikontrollitud, mistõttu tuleks seda käsitleda kui personaalseid arvamusi.

Current-situation-overview-in-table

Raporti kokkuvõte tabeli kujul

SuMaNu soovituste lehed

Platvormrojekti “SuMaNu” raames on koostatud lehtede sari soovitustega poliitikate kujundamiseks Läänemerd ümbritsevates riikides, mis toetaks üleminekut kestlikumale põllumajandusele ja tõhusamale toitainete ringlusele. Kuna selle sarja lehed täiendavad üksteist, siis on oluline nende kõigiga tutvuda. Eesti keelde tõlgitud lehtedele on lisatud ka ülevaade olukorrast Eestis seoses käesolevate soovitustega.

1.SuMaNu soovitused sõnnikupoliitikate kujundamiseks 1

Ühtse fosforiga väetamise poliitika väljatöötamine Läänemere piirkonna

Osade Läänemere ümbruse piirkondade põllumajandustootjatel puuduvad teave, vahendid ja ajend fosfori (P), eriti sõnnikus sisalduva P, kestlikuma kasutamise kavandamiseks põllukultuuride väetamisel. Selle olukorra parandamiseks soovitatakse järgmisi meetmeid:

  • Sõnniku-P-ga väetamise suurim norm peaks olema HELCOM-i soovitatud 25 kg hektarile aastas.
  • Kõigi P-väetiste kasutamisel tuleks lähtuda kultuuride P-vajadusest tulenevatest piirväärtustest, et vältida üleväetamist.
  • Tuleks välja töötada ühine P-indeks P kadude leevendamiseks, sealhulgas parimad majandamistavad P-kaoaldiste piirkondade jaoks.

2.SuMaNu soovitused sõnnikupoliitikate kujundamiseks 2

Väetamise kavandamine ja toitainete tasakaalustamine

Põllumajandusettevõtteis toitainete tõhususe ja ringlusse kaasamise suurendamiseks peaksid kõik Läänemere piirkonna põllumajandusettevõtted (eriti loomakasvatusettevõtted) rakendama:

  • lämmastiku (N) ja fosforiga (P) põllupõhise väetamise kavandamist iga-aastastelt;
  • toiteelementide N ja P taluvärava bilansi igaaastast arvestust;
  • korrapärast mulla toitainete sisalduse määramist.

Nende meetmete toetamiseks tuleks välja töötada riiklikud suunised nii N kui ka P-ga väetamise kavandamiseks kõigis Läänemere piirkonna riikides

3.SuMaNu soovitused sõnnikupoliitikate kujundamiseks 3

Riiklikud sõnniku käitlemise ja laotamise normatiivid

Kehtestada riiklikud normatiivid sõnniku aastakogusele ja toitainete sisaldusele kõigi põllumajandusloomade toomisrühmade ja sõnnikutüüpide osas.

Lubada sõnniku laotamist eelkõige kevadel ja kasvavatele kultuuridele suvel, ning sügisel piirduda laotamisega ainult talvituvatele kultuuridele.

Määratleda sõnniku käitlemise ja laotamise minimaalselt vastuvõetavad tehnoloogiad ja praktikad, samas keskkonnavaenulikke tuleks järk-järgult piirata või keelustada.

SuMaNu | Sustainable Manure and Nutrient Management