Statistikaameti andmetel eks­porditi 2011. aastal Eestis toi­dukaupadest enim teravilja, üle poole toidukaubast läheb naabrite juurde – Leetu, Lätti, Venemaale ja Soome.

Statistikaameti väliskauban­dusstatistika talituse juhataja Evelin Puura kirjutas statistika­ameti blogis, et eelmisel aastal eksporditi Eestis toidukaupa­dest enim teravilja, millest oder moodustas 66%. Transiidina vee­ti Eesti kaudu kõige rohkem välja kakaod ja kakaotooteid. Peamine kakao transiidi sihtriik oli Ve­nemaa. Venemaa ostis möödu­nud aastal kakaod ja kakaotoo­teid sisse üle 300 000 tonni, sel­lest 35% läbis transiidina Eestit.

Otra eksporditi üle 180 000 tonni, mis oli 2010. aastaga võr­reldes üle kahe korra rohkem. Üle poole odra kogusest eks­porditi Edela-Aasiasse ja teistes­se Euroopa riikidesse. Teravilja­dest vähenes kõige rohkem ehk üle 40 000 tonni nisu väljavedu. Teravilja viidi välja põhiliselt me­retranspordiga.

Puura kirjutas, et teisel kohal oli piimatoodete eksport, millest kõige rohkem eksporditi piima ja rõõska koort (üle 100 000 ton­ni). Piima ja koore väljavedu kas­vas 2010. aastaga võrreldes 27%. Ligi 80% piimaja rõõsa koore ko­gusest eksporditi maanteetranspordiga Leetu.

Kolmandal kohal oli rapsiseemne väljavedu, mida ekspor­diti üle 80 000 tonni. Rapsi eksporditi peamiselt Euroopa rii­kidesse.

2011. aastal suurenes õlle eks­port. Üle 40% eksporditavast õllest viidi Soome. Kasvas ka elussigade eksport. Sead ekspordi­ti Venemaale. Külmutatud ka­lade eksport vähenes, peamiselt eksporditi seda kaupa maantee­transpordiga kolmandatesse rii­kidesse.

2011. aastal olid toidukaupa­de ekspordi peamised sihtriigid lähinaabrid Leedu, Läti, Ve­nemaa ja Soome, kuhu veeti ligi 59% kogu toidukaupade kogu­selisest ekspordist. Puura mär­kis, et suurem osa toidukaupade transiidist veeti Venemaale, teiste riikide osatähtsus jäi alla viiendiku.

Äripäev (07.11.2012)