Avaldatud: 17. mai 2023Kategooriad: Maaettevõtlus, UudisedSildid: ,

Tekst: Maaelu Teadmuskeskus, Hanna Tamsalu, AKIS arendusjuht

Teabelevi ja nõustamise süsteemidel on pikk traditsioon ja laialdane ulatus. Kui teadmisi luuakse koos, kasutatakse tõhusalt ja jagatakse ulatuslikult, toetab see praktikas toimivate lahenduste väljatöötamist ja levikut. Viimastel aastatel on juurde tulnud sõna teadmussiire ja lühend AKIS.

Rahvusvahelist mõistet AKIS kasutatakse kogu teadmiste vahetuse süsteemi kirjeldamiseks – kuidas inimesed ja organisatsioonid teatud piirkonnas omavahel suhtlevad. AKIS on kontseptsioon, põhimõte, tegutsemisviis, mis seob teadmiste loojad, vahendajad ja vajajad.

Põllumajanduse ja kalanduse arengukavas aastani 2030 (PÕKA) sõnastatakse kavatsus, et arendatakse välja terviklik ja paindlik teadmussiirde- ja nõuandesüsteem, mis tagab uusima sõltumatu teadus- ja tehnoloogilise teabe jõudmise tootja ja töötlejani. ÜPP strateegiakavas 2023-2027 on ette nähtud 47 toetusmeedet põllumajandus- ja toiduainesektori, metsanduse, maaettevõtluse ja kohalike kogukondade toetamiseks. Selle mitmetele (eri)eesmärkidele lisandub horisontaalse eesmärgina sektori kaasajastamise põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu.

Suured sõnad, aga mis see mulle loeb?

Mitmetel aastatel on infopäevi, koolitusi jmt teadmiste levikuga seotud tegevusi toetatud PRIA abil kas avatud taotlusvoorude või viimasel ajal teadmussiirde programmide kaudu nõuandetoetust vahendab Maaelu Edendamise Sihtasutus. Eesti suurusel väikeriigil on aga mitme sarnase (teadmiste põhise) eesmärgiga korralduse ülalpidamine tülikas ja kulukas. Uue märksõna – AKIS – keskmes on seesama kvaliteetne teadmussiire ja nõuandeteenus, mis aitab tagada põllumajanduse ja toidusektori jätkusuutliku arengu. AKIS tegevuskava inkubaatorina hakkab 2023. aastal tööle Maaelu Teadmuskeskus.

METK ülesandeks AKIS tegevuste raames on igapäevane teadmussiirde- ja nõuandetegevuste korraldamine ja valdkonna tulevikuvajaduste kaardistamine, võttes arvesse Maaeluministeeriumi strateegilisi suuniseid. AKIS eestvedajana tuleb METKil tegeleda ühise infovälja tugevdamisega erinevate osaliste vahel ja tervikvaatest lähtuvate tegevuste kavandamisega. METK:

 • korraldab teadmussiirde tegevusi (infopäevad, koolitused, teabematerjalid jm) ja toetab innovatsioonivõimekust
 • korraldab nõustajate koolitusi ning vahendab nõuandeteenuste vahendamine (nõuandeteenistuse tugiüksus);
 • arendab digiteenuseid, sh haldab teabesalve.

2023. aastal keskendume tegevuste ettevalmistamisele, kuna palju tegemisi on veel eelmiste projektide kaudu käimas. (Tevevuskava on Maaeluministeeriumis veel kinnitamisel).

Tegevusi ja töötajaid ning struktuuri saavad toetama AKIS nõukogu üldise tegevuskava elluviimise toetamiseks ja suunamiseks ning mitteametlikud nõukogud valdkondlike teadmussiirde, nõuande- ja innovatsioonitegevuste valikuks; Lisaks tuleb appi mõttekoda ehk ideegrupp sisuliste arenduste pakkumiseks ja temaatilised arutelurühmad vastavalt vajadustele nt nõustamistoodete väljatöötamiseks või strateegiliste valikute läbiarutamiseks.

Midagi ikka muutub

2023. aastal on nõuandeteenistuse korraldamise eest vastutav Maaelu Edendamise Sihtasutus. Nõuandeteenuste pakkumiseks alates 2024. a kohandame nõuandetoetuse tingimused METK tööprotseduuridesse, koostame nõustajatega sõlmitavate lepingute põhjad jne. Nõustajateks värvatakse eelkõige kutsega konsulente, siiski kaasata võib kõiki pädevaid sõltumatuid nõuandeteenust pakkuvaid osapooli, olenemata sellest, kas nad pakuvad toetatavat nõuandeteenust või mitte. Nõustamine toimub kas traditsioonilise individuaalnõustamisena, grupi-, kompleksnõustamise või mentorluse vormis. Teenuse toetamine on kirjeldatud sekkumisena „Nõuandetoetus“, nõuded tegevustele kinnitatakse ministri määruses, mille kinnitamist kavandatakse 2023. aasta III kvartali alguseks.

Teadmussiirde tegevuste raames tutvustatakse teadustulemusi ning nende rakendamisvõimalusi, tehnoloogiaid, parimaid praktikaid ja innovatsiooni. Tegevusi on erinevaid — praktilist õpet, kogemuste vahetusi, koolitusi, infopäevi, konverentse jne. Teadmussiire hõlmab ka nõustajate koolitamist. Teadmussiirde tegevuste elluviimine toimub kas METK enda poolt või riigihangete kaudu. Tegevuste (nt infopäevad, koolitused jms) elluviimine hangete kaudu võimaldab kaasata erialaliite, erinevaid haridus- ning teadus- ja arendusasutusi ning muid asjakohaseid organisatsioone ja eksperte. AKIS tegevuskava hulka arvestatakse teadmussiirde tegevused eelkõige järk-järgult pärast teadmussiirde programmide ja teiste riigihangete lõppemisi, eelkõige alates aastast 2024.

Innovatsiooniteenistuse eesmärk on toetada põllu- ja maamajanduse ettevõtjatel uute toodete, teenuste ja töövõtete loomist või rakendamist. Fookuses on ettevõtja ning tema võimestamine. Selle saavutamiseks peab üksus olema teerajaja, tugipost, motivaator ja neutraalne osapool, kes toob tegijad kokku ja loob õige pinnase viljakaks tulemuseks. Innovatsiooni edendamise eesmärgil käivitatava tugiteenistuse ülesanneteks on vahendada kontakte, korraldada võrgustumisüritusi ja koondada taustateavet. Innovatsiooninõustamine personaalse mentorluse või konsultatsiooniteenusena lahendatakse kas nõuandeteenuse, AKIS osakute või innovatsioonikoostööprojektide kaudu. Innovatsioonivõrgustik jagab teavet nii toetatud projektidest kui ka rahastamisvõimalustest ja kokkusaamistest.

Olemasolevale teabele luuakse ligipääs struktureeritud ja mugava elektroonilise keskkonna kaudu (n-ö teabesalv kui ühe ukse lahendus vajaliku teabeni jõudmisel). Teabesalve üheks eesmärgiks on koondada süsteemselt teave sellest, milliseid uuringuid on tehtud (või algatatud), millist koolitust juba (millal ja kellele) korraldatud, millist teabematerjali koostatud, et teabesalve saaks rakendada hariduslikel eesmärkidel maaelu ja maamajandust propageeriva veebikeskkonnana põllumajandustootjatele töötlejatele/käitlejatele ja tarbijale. Teabesalve osadeks on:

 • valdkondlikud erialased ja praktilised materjalid, uudised, head tavad, kogemuslood;
 • temaatiliste sündmuste kalender ja registreerumiskeskkond;
 • nõustajate, sh konsulentide, eranõustajate ja ekspertide kontaktid;
 • teadusprojektide, rakendusuuringute ja innovatsiooniprojektide kataloogid, videod jm;
 • tööriistad ehk digiakadeemia – kalkulaatorid, kaardirakendused, „kuidas“-videod, e-õpe (moodle) jmt

Aastatel 2023 ja 2024 on teabesalvena kasutusel veebileht www.pikk.ee ja selle alamdomeen teabesalv.pikk.ee; maaeluvõrgustiku tegevuste kanalina on kasutusel veebileht www.maainfo.ee. Eesmärgiks on seatud, et teabesalv uutel alustel oleks kasutuskõlblik alates 2025. aastast.

Mis ma nüüd peale hakkan?

 • Senise teadmussiirde tegevuste (infopäevade jm) korraldajana  – vaata teadmussiirde programmide tegemisi ja kui otsid ma mõttele rakendust, võta ühendust vastava programmijuhiga.
 • Nõuandeteenuse osutajana, nõustaja või konsulendina – küsi ülemineku kohta teavet Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse juhilt, Leho Verk.
 • Innovatsiooni tugiteenuste vajajana – räägi oma vajadusest METK innovatsiooniteenistusega: Oliver Loit või Konstantin Mihhejev.
 • Maaelu edendaja – sinu esmane infokanal on ikka veebil www.maainfo.ee.
 • Üritustel osalejana või põllumajandusteabe soovijana – vaata pikk.ee veebi ja selle ürituste kalendrit.

Õigusruum

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 48 lõike 3 kohaselt tuleb Maaelu Teadmuskeskusel esitada põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) ülesannete täitmiseks tegevuskava, mis sisaldab tegevuste kirjeldust ja nende elluviimiseks kavandatud vahendite jaotust.

 • Tegevuskava alusel antakse Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava raames teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetust (ÜPP sekkumine 0.1): „Põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi teadmussiirde- ja nõustamisteenuseid koordineeriva keskuse ülesandeid täidab riigiasutus(ed), kellele on vastav ülesanne antud seadusega …“.
 • AKIS rakendamisega on seotud ka seotud ÜPP nõuandetoetus (ÜPP sekkumine 0.2): „/Nõuandetoetuse/ Taotleja on põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi teadmussiirde- ja nõustamisteenuseid koordineeriva keskuse ülesandeid täitev riigiasutus(ed), kellele on vastav ülesanne antud seadusega …“.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/