Avaldatud: 1. märts 2024Kategooriad: Toiduainete tootmine, UudisedSildid: , ,

Autor: Katrin Laikoja, VLI, Eesti Maaülikool

Juba ligikaudu kolm aastat on toidukäitlejad otsekohalduva määruse (EÜ) 852/2004 nõuete kohaselt töötanud hea toiduohutuskultuuri kujundamise ja säilitamise nimel.

Toiduohutuskultuuri all mõistetakse ühiseid jagatud väärtusi, uskumusi ja norme, mis mõjutavad töötajate mõtteviisi ja käitumist toiduohutuse osas läbi kogu organisatsiooni, igal tasandil (GFSI, 2018).

Organisatsioon, kellel on tugev toiduohutuskultuur, näitab oma töötajatele ja klientidele, et ohutu toidu valmistamine on oluline eesmärk ning osa äritegevusest.

Toiduohutuskultuur mõjutab ettevõttepere suhtumist toiduhügieeni, nende valmisolekut avameelselt arutada muresid ja jagada erinevaid arvamusi ning pingutust, mida nad toiduohutusele pühendavad. Ei ole võimalik kontrollida, milliseid otsuseid iga töötaja igal ajahetkel teeb, aga on võimalik anda hinnang sellele, kas ettevõttes on loodud tingimused hea toiduohutuskultuuri toetamiseks.

Positiivse toiduohutuskultuuri loomine ja säilitamine toiduettevõttes vajavad pidevat tööd ning tähelepanu. Võtmetähendusega on:

Veinikelder. Foto: Katrin Laikoja
Veinikelder. Foto: Katrin Laikoja
  • pühendunud eestvedamine – ettevõtte toiduohutuskultuuri küpsus peegeldab ettevõtte juhtimist. Juhtidel on oluline roll toiduohutuse eesmärkide seadmisel ja keskendumise säilitamisel, et kõik püsiksid õigel teel;
  • juhtide nähtavus – juhtkond peab käima oma sõnade järgi ja toiduhügieeni au sees hoidma, sest töötajad suhtuvad nendesse kui eeskujudesse;
  • tõhus suhtlemine – infot tuleb regulaarselt jagada. Juhtkond peab teavitama töötajaid ootustest toiduohutuse osas ning töötajaid tuleb ära kuulata, kui nad väljendavad muret või ettepanekuid toiduhügieeni või –ohutuse parandamiseks;
  • koolitus ja juhendamine – need tuleb hoida lihtsad ja töötajatele arusaadavad. Andke töötajatele teada, mida nad peavad tegema ja miks see on oluline ning milline on nende roll selles:
  • kaasamine – töötajate osalemine  toiduohutusega seotud küsimuste või probleemide lahendamisel aitab motiveerida kaasamist, sest töötajad tunnevad, et nad panustavad toiduohutuse tagamisse;
  • parimad tavad – keskenduge toidusektori parimate toiduohutustavade järgimisele või ületamisele, mitte ainult õigusaktidest tulenevate miinimumnõuete täitmisele.

Planeeri ja mõõda toiduohutuskultuuri

Toiduohutuskultuuri kujundamiseks ja säilitamiseks tuleb luua dokumenteeritud plaan, mis näitab, et eesmärk on toota ohutut ning nõuetele vastavat toitu. Ettevõte võib täpsustada nn toiduohutuspoliitika, mis väljendab ettevõtte ametlikku seisukohta ja kohustust toiduohutuse tagamisel. See poliitika kehtestab organisatsiooni eesmärgid, põhimõtted ja kohustused seoses toiduohutusega ning määrab kindlaks, kuidas ettevõte kavatseb tagada, et toodetav toit oleks ohutu tarbimiseks.

Toiduohutuskultuuri juhtimiseks on vaja seada toiduohutuse alased mõõdikud või analüüsida enesekontrolliplaaniga kehtestatud korrast kinnipidamist. Toiduohutuskultuuri mõõtmine aitab mõista, kas organisatsiooni toiduohutuse tulemuslikkus on saavutatud või hoitakse seda teatud tasemel.

Mõned võimalused toiduohutus­kultuuri mõõtmiseks on nt töötajate toiduohutuskultuuri (st isikliku hügieeni, heade hügieenitavade, KKPde seire, jne) alaste teadmiste regulaarne hindamine; töötajate käitumise jälgimine; sise- ja välisauditite tulemuste analüüsimine; klientide ja/või tarbijate kaebuste analüüsimine ning küsitluste läbiviimine ettevõtte kõigi tasandite töötajatele, et selgitada nende arvamus toiduhügieeni olulisusest, koolitustest või toiduohutuse tagamisele pühendumisest ettevõttest.

Väga oluline on  toiduohutusega seotud tulemusnäitajate (näitajad nagu läbitud koolitustundide arv, teatud tüüpi tarbijakaebuste arv kuus, kvartalis või aastas, mittevastavuste hulk auditite käigus, jne) seadmine. Juhtkonna pühendumise ulatust toiduohutusele saab hinnata juhtimiskäitumise, ressursijaotuse ja toiduohutuse integreerimise kaudu strateegilisse planeerimisse.

Hea toiduohutuskultuur võib kaitsta tarbijaid toidutekkeliste haiguste eest, aga ka ettevõtte head mainet ning võib aidata ära hoida ettevõtte rahalist kahju.

  • Juhiseid toiduohutuskultuuri kujundamiseks ja dokumenteeritud plaani koostamiseks leiab PTA kodulehelt.
  • Infot ja soovitusi toiduohutuskultuuri toetamiseks ettevõttes saab toiduteave.ee lehelt.

Videos viidatud infopäev: 29.09.2023. Toiduohutuskultuur

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/