Avaldatud: 11. august 2023Kategooriad: Loomakasvatus, Maaettevõtlus, UudisedSildid: , ,

Allikas: innovatsiooniprojekti aruanne (avaldatud maainfo.ee veebis)
Autor: Aadi Remmik, Rando Värnik. Eesti Maaülikool

Projekti Agroinfo tulemusena loodi Eesti oludes unikaalne andmebaas, milles on kajastatud orienteeruvalt 20% Eesti piimalehmade arvust. Ühtlasi hõlmab antud andmebaas ca 25% Eesti piimatoodangu ettevõtteid.

Piimatootmise tulemuslikkuse mõõtmise algandmed

Tulemusmõõdikute kvaliteedi ja usaldusväärsuse aluseks on kvaliteetsed algandmed. Projekti üheks kõige tähtsamaks väljundiks võib pidada arvestatava ülevaate saamist tänastest andmekogumise viisidest ja standarditest Eesti piimatootmissektoris, mida varem ei ole vähegi võrreldavas ulatuses tehtud. Projekti tulemusel on andmebaasi koondatud piimatootmise tootmisprotsessi väljendavad spetsiifilised tulemusmõõdikud 6 aasta / 60 kuu jooksul.

Erinevaid tulemusmõõdikuid kalkuleeriti projektis kokku 149. Tähtsamad neist olid:

 • Piima müügihind
 • Piima tootmisomahind
 • Tootmiskasum (korrigeeritud karja väärtuse muutumise ning loomade müügituluga ja korrigeerimata)
 • Lisasööda keskmine hind
 • Põhisööda keskmine hind
 • Piima jääktulu (piima müügitulu miinus lüpsikarja lisasööda kulu, nii piima tegeliku kui perioodi mediaanmüügihinnaga) lüpsikarja söötmispäeva kohta
 • Erinevad püsikulud (tööjõukulud, kütus, kulum jne) toodetud piima ühiku kohta
 • Farmi töötundide arv lüpsilehma kohta
 • Noorkarja lisasööda kulu noorkarja söötmispäeva kohta
 • Lüpsikarja asendusmäär
 • 1. laktatsiooni lehmade väljaminek 100 lüpsma tulnud mullika kohta
 • Lehmikute väljaminek 100 sündinud lehmvasika kohta
 • Neto karjaasenduse kulu (väljaläinud lehmade arv x tiine mullika maksumus – väljaläinud lehmade müügitulu, toodetud piima ühiku kohta)
 • Somaatiliste rakkude kaalutud keskmine arv piimas
 • Kõrge somaatiliste rakkude arvuga lehmade osakaal lüpsikarjas

Analüüsi käigus jagati piimatootmise protsess juhtimise ja mõõtmise loogikat silmas pidades järgmisteks osadeks:

 • Bioloogilised protsessid: seosed sisendite ja väljundite vahel on keerulised, tihti mittelineaarsed ja lõpuni kirjeldamatud.
 • Tehnilised protsessid: seosed sisendite ja väljundite vahel on lineaarsed ning lihtsalt kirjeldatavad.
 • Välised võtmetegurid: tootmisprotsessi tulemust oluliselt mõjutavad tegurid (eelkõige hinnad), mille üle tootjal puudub kontroll.

Igale tootmisprotsessi osale püüti projekti käigus leida seda peegeldav tulemusmõõdik (-mõõdikud), mis kajastaks selle protsessi osa tulemuslikkust ning oleks projektis osalevate ettevõtete lõikes võrreldav. Projekti tulemuste põhjal võib algandmete põhjal usaldusväärseks pidada mõõdikuid, mis on seotud:

Kokkuvõttes ei ilmnenud erinevused mitte niivõrd ettevõtete vahel kui erinevate tootmisprotsessi lõikude vahel. Osa protsessilõikude kohta on ettevõtetes olemas usaldusväärne arvepidamine, teiste kohta mitte, millest tulenevad ka suured erinevused neid protsessilõike kajastavate tulemusmõõdikute arvutatavuse ning usaldusväärsuse osas.

Piimatoomisomahin on 2023. aastaks murranguliselt kasvanud
Piimatootmisomahind Agroinfo andmebaasis (august 2023)

Andmebaasilahendus on kasutatav ka pärast projekti lõppu

Lisaks tulemusmõõdikute väärtuse arvutamisele juurutati ka nn edukaart, kus on kokkuvõtlikult visualiseeritud erinevate mõõdikute taseme muutus ajateljel, võrrelduna mõõdikute iga perioodi mediaanväärtustega.

Piimatootmise kasumlikkuse hindamiseks kasutati projektis karja väärtuse muutuse ning loomade müügituluga korrigeeritud piima tootmiskasumit, mida arvestati järgmiselt: (piima müügihind (miinus) piima tootmisomahind (pluss) karja bilansilise väärtuse muutus) jagatuna toodetud piima kogusele.

Projekti ühe tulemusena töötati välja soovituslik piima omahinna arvestamise metoodika ja juhend

Projektis loodi otstarbekas ning nõuetele vastav vabavaral põhinev andmebaasilahendus, mille loogikat saab rakendada ka tulevaste sarnaste projektide puhul. Samuti loodi originaalne lahendus andmete ülekandmise osaliseks automatiseerimiseks läbi konkreetse andmeallika (ettevõtte) vajadustele kohandatava andmete impordivormi. Tagasiside andmiseks ettevõtetele loodi interaktiivne raportivorm, samuti üldistatud andmete põhjal on loodud ka avalikkusele suunatud kokkuvõtte vorm projekti jooksvatest tulemustest (https://agroinfo.emu.ee/summary).

Projekti tulemuste regulaarne avalik kokkuvõte ning projektis osalenud ettevõtetele regulaarselt saadetud tagasisideraport on avaldatud projekti kodulehel aadressil https://agroinfo.emu.ee/summary .

Projekti Agroinfo sisuks oli piimatootmise ettevõtete tootmisprotsessi iseloomustavate andmete süsteemne kogumine ning analüüsitud/töödeldud info rakendamine ettevõtete tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmiseks. Projekti eesmärgiks oli tõsta piimatootmise ettevõtete teadlikkust oma tootmisprotsessi efektiivseks kujundamiseks ning konkurentsivõime suurendamiseks läbi ettevõtete tootmisprotsessis tekkiva info ning majandustulemuste analüüsi. Samuti, parandada teadliku otsustusprotsessi abil ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust ja keskkonnahoidlikkust.

maaelu arengukava

Projekti Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes rahastas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meede 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“

Projekti partnerid on Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut ning Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.

Vaata ka teisi innovatsiooniprojekte Maainfo.ee veebikataloogis

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/