Avaldatud: 4. aprill 2022Kategooriad: UudisedSildid: ,

Allikas: BOVINE pressiteade
29. märts 2022

2022. aastal on põhiteemadeks õiglasemad hinnad, alternatiivsed söödad, loomade tervisekontroll enne ostmist, käitlejate koolitus stressivaba liha kvaliteedi parandamiseks ning bioloogiline mitmekesisus.

Veisekasvatajad üle Euroopa jätkavad koostööd BovINE võrgustikuga riiklike ja rahvusvaheliste kohtumiste ning projekti riiklike võrgustiku halduritega toimuva teabevahetuse kaudu, et jagada infot ja vajadusi teabe, vahendite ja praktiliste juhiste järele, mis aitaksid tagada jätkusuutliku arengu praktikas ja äritegevuses.

Selle kaasamise tulemusena valiti BovINE’i jaoks välja kaheksa uut eelisteemat, kaks alateemat iga projekti nelja teemavaldkonna kohta:

 • sotsiaal-majanduslik jätkusuutlikkus
 • loomade tervis ja heaolu
 • tootmise tõhusus ja liha kvaliteet
 • keskkonnasäästlikkus.

BovINE’i neli tehnilist töörühma (TWG), üks iga teemavaldkonna kohta, mida juhivad põllumajanduslike teadusasutuste teadlased, keda toetavad põllumajandustootjate ühenduste eksperdid ja võrgustiku juhid, teevad kindlaks olemasoleva teaduskirjanduse, poliitikasoovitused ja head tavad põllumajandusettevõtetes, et leida lahendusi lihaveisefarmerite poolt väljendatud rohujuuretasandi vajadustele.

MTÜ Liivimaa Lihaveise juht Airi Külvet, BovINE Eesti võrgustiku esindaja: “Meie lihaveisekasvatajad on oodatud jagama oma vajadusi teabe, juhiste ja heade tavade järele, et toetada lihaveisekasvatajate jätkusuutlikku teekonda.”

BovINE 2022. aasta eelisteemad ulatuvad veiseliha tarneahelas makstava hinna õiglasema jaotuse tagamisest kuni alternatiivsete söötade kasutamiseni, et vähendada kõrgeid toorainekulusid; noorte loomade tervisekontrollist enne ostu või müüki kuni loomade heaolu alase koolituseni ettevõtjatele ja põllumajandustootjatele, et vähendada loomade stressi; keskkonna jätkusuutlikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse arvutamise ja parandamise vahendite kindlaksmääramisest ja valideerimisest veisefarmides kuni liha kvaliteedi parandamise vahendite ja strateegiateni.

“Tehnilised töörühmad teevad tööd, et teha kindlaks olemasolevad tõendid ja juhised uute prioriteetsete teemade kohta,” räägib Airi Külvet “ja võimaluse korral korraldavad praktilisi tutvustusi kohalikes veisekasvatuse ettevõtetes, et luua “farmides kasutatavad” head tavad.”

BovINE-Eesti võrgustik kuulab täiendavalt farmereid ning jagab nendega häid tavasid ja uut teavet oma eestisisesel võrgustiku kohtumisel, mis toimub 2022. aasta sügisel.
“Kõik lihaveisekasvatajad, nende nõustajad, ettevõtjad ja veterinaararstid saavad BovINE võrgustiku poolt juba koondatud laiaulatuslikku ja üha kasvavat hulka häid tavasid ja teavet kasutada BovINE Knowledge Hubi (BKH) kaudu, millele on juurdepääs siin ,” lisab Airi Külvet.

BovINE jätkab tööd teadmiste ja kogemuste vahetamiseks Euroopa veisekasvatajate kogukonna ja väärtusahelaga kogu projekti raames toimuva riikidevahelise kohtumisega, mis toimub 2022. aasta lõpus. Projekti uudistega kursis olemiseks külastage BovINE veebilehte (www.bovine-eu.net), kus saate ka projekti uudiskirja tellida.

Teemad BOVINE neljas uurimisvaldkonnas aastal 2022

Teemavaldkond Prioriteetne teema Lühikirjeldus

Sotsiaal-majanduslik jätkusuutlikkus

Meetodid, mis tagavad lõpphinna õiglasema jaotuse kogu tarne-/toiduahelas. Aastakümneid on jätkunud arutelu “lisandväärtuse” õiglasema jaotuse üle toiduainete tarneahela osaliste vahel. BovINE analüüsib ja võrdleb mõjutavaid tegureid, poliitilisi algatusi ELi ja liikmesriikide valitsuste tasandil ning otsemüügistrateegiaid, et anda veisekasvatajatele ja põllumajandustootjate organisatsioonidele ülevaateid.
Alternatiivsete söötade kasutamine, vähendamaks söödatooraine kõrgeid kulusid Turult võib leida alternatiivseid söötasid, mis võivad olla atraktiivsed “traditsiooniliste” söötade kõrge ja/või kõikuva hinna tõttu. Energia- ja valgusisaldus peab olema kooskõlas lihaveiste kasvunõuetega ning ei tohi kahjustada liha lõppkvaliteeti. 

Loomade tervis ja heaolu

Noorkarja tervisekontroll põllumajandusettevõttes enne müüki/ostu, sealhulgas vaktsineerimise staatus. Väljastpoolt ostetud vasikate puhul on sissetoodud haigused suur probleem, millel võivad olla tagajärjed vasikate tervisele ja heaolule. Teema keskendub võimalikele vahenditele, et vältida haiguste sissetoomist farmidesse, sealhulgas vaktsineerimisprogrammidele.
Loomade heaolu alane koolitus operaatoritele/ettevõtjatele (käitlejatele, tarnijatele  ja tapamajadele) ning stressivabade veiste kaalumise ja veo ajal kasutatavatele veojuhtimissüsteemidele Riikides on erinevad eeskirjad loomade heaolu ja loomade pidajate, käitlejate ja vedajate koolitamise kohta. Käesolev teema ei keskendu iga riigi erinevatele eeskirjadele, vaid lihaveiste käitlemise üldpõhimõtetele, mille eesmärk on vähendada stressi eelkõige kaalumise ja transpordi ajal. Kogenud käitleja roll koos spetsiaalselt kavandatud seadmete kasutamisega on võtmetähtsusega stressi minimeerimisel.

 Keskkonnasäästlikkus

Lihaveisefarmide keskkonnasäästlikkuse  parandamise vahendid. Olemasolevaid vahendid lihaveisefarmide keskkonnasäästlikkuse arvutamiseks hinnatakse, võrreldakse ja liigitatakse vastavalt nende poolt hinnatud näitajatele.
Meetodid bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks farmides ilma suurte investeeringuteta  Selgitatakse välja uuendused ja head tavad, mis võivad aidata Euroopa eri piirkondade põllumajandustootjatel ja erinevatel maastikel tegutsevatel farmeritel  kasutada bioloogilise mitmekesisuse meetmeid nii maatüki, põllumajandusettevõtte kui ka piirkondlikul tasandil. Me ei keskendu ainult põllukultuuride ja rohumaade majandamise meetmetele, vaid ka meetmetele, mis parandavad mulla bioloogilist mitmekesisust ja vee kvaliteeti. Koostatakse ka tõhusaid hindamismeetmeid

Tootmise tõhusus ja liha kvaliteet

Vahendid rümba ja liha kvaliteedi hindamiseks enne tapamaja ja tapamajas Vaadatakse läbi vahendid või meetodid, mida saab kasutada põllumajandusettevõttes või tapaliinil, et mõõta või ennustada lihaveiste rümba kvaliteeti (lihakus ja nuumamine, rümba koostis, jaemüügi tootlus jne) ja liha kvaliteeti (värvus, pH, lihassilma pindala, marmorsus, rasva paksus, õrnus, liha ohutus jne).
Farmides kasutatavad strateegiad veiseliha rasvasuse/lihakuse/värvuse suurendamiseks või parandamiseks Vaadatakse läbi farmides kohaldatavad geneetilised, toitumis- ja majandamistegurid, mis aitavad suurendada või parandada liha kvaliteediomadusi, nagu marmorsus, õrnus ja värvus.
 • Täpsemad andmed prioriteetsete teemade kohta on BovINE veebilehel www.bovine-eu.net ja Bovine Knowledge Hub – https://hub.bovine-eu.net
 • Täiendav teave Eesti meediakanalite jaoks  MTÜ Liivimaa Lihaveis airi@liivimaalihaveis.ee
  Laiema meediateabe saamiseks võtke ühendust Rhonda Smithi või Marie Saville’iga Ühendkuningriigis aadressil bovine@minervacomms.net +44 (0) 1264 326427 / +44(0)7887-714957.
 • BovINE võrgustiku juhid asuvad  9 liikmesriigis (Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal ja Hispaania) ning loovad võrgustikke oma veisekasvatusringkondades. Kontaktandmed on leitavad BovINE veebilehelt: http://www.bovine-eu.net/network-managers/
 • See projekt on rahastatud Euroopa Liidu maaelu arengu programmist “Horisont 2020”. Projekti nr: 862590 konkursikutse H2020-RUR-2019-15 raames. Täiendav teave aadressil https://cordis.europa.eu/project/id/862590.

BovINE projekti partnerid

 • Teagasc – Agriculture and Food Development Authority (koordinaator), Iirimaa
  Projekti koordinaator – Prof. Maeve Henchion maeve.henchion@teagasc.ie;
  Projekti  korraldaja – Richard Lynch: richard.lynch@teagasc.ie
 • Feirmeoiri Aontuithe na h-Eireann Iontaobiathe Teoranta LBG, Iirimaa taluliit
 • Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. s.p.a., IItaalia rakendusuuringute asutus
 • Unicarve – Associazione Produttori Carni Bovine, IItaalia taluliit
 • Institut de l’Elevage, Prantsusmaa, Rakendusuuringud, nõustamisteenus
 • Fédération Nationale Bovine, Prantsusmaa Lihaveisekasvatajate Selts
 • Universidad de Zaragoza, Hispaania, Teadusuuringud
 • Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA,  Hispaania Rakendusuuringud/ nõustamisteenus
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Poola, Teadusuuringud
 • Polish Beef Association, Poola Lihaveisekasvatajate Selts
 • Faculdade de Medicina Veterinaria, Portugal Teadusuuringud
 • ACBM- Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos, Portugali Lihaveisekasvatajate Ühistu
 • Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Belgia Rakendusuuringud
 • Boerenbond, Belgia taluliit
 • Friedrich Loeffler Institut – Bundesforschungsinstitut fur Tiergesundheit, Saksamaa Teadusuuringud
 • Bundesverband Rind und Schwein e.V, Saksamaa taluliit
 • Minerva Communications Ltd, Ühendkuningriigid, Kommunikatsiooni ettevõte
 • MTÜ Liivimaa Lihaveis, Eesti

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/