Põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm

Põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm2019-09-09T16:10:36+00:00

Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestab 1 aasta, mille vältel viiakse läbi teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks on Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping sõlmiti 10. septembril 2018.

  • Teostatavusuuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus.
  • Uuring hõlmab vähemalt olukorra kirjeldust, põllumajanduse suurandmete süsteemi kontseptsiooni kirjeldust ja elektroonilise põlluraamatu standardiseeritud formaadi kirjeldust. Uuringu raames analüüsitakse ligi 40 teemakohast Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Maaülikooli andmekogu.
  • Teostatavusuuring koostatakse andmete loomise, haldamise ja kasutamisega seotud osapooli kaasates. Teostatavusuuringu tulemusi tutvustatakse põllumajandustootjatele erinevate esitlus- või teavitustegevuste kaudu
  • Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldatakse:
    • kolm infopäeva, sh vähemalt üks infopäev konsulentidele programmi tegevuste ja ootuste tutvustamiseks;
    • üks konverents;
    • programmi tegevuste kohta tehakse ettekanne konsulentidele suunatud infopäeval või konverentsil.

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) I vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) II vahearuanne

“Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegvusvaldkonnas” (hankeleping nr 19144) III_kvartali_vahearuanne

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) IV vahearuanne

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr 194144) lõpparuanne

Lisa_1_Kasutatud_metoodika
Lisa_2_Suurandmete_süsteemi_kontseptsiooni_kirjeldus
Lisa_2a_Suurandmete_süsteemi_teekaart
Lisa_2b_Suurandmete_tegevuste_teostatavuse_hinnang
Lisa_2c_Teenuste_mõõdikud_Huumusbilansi_kalkulaator
Lisa_2d_Teenuste_mõõdikud_ETKI
Lisa_2e_Teenuste_mõõdikud_lisa_ilmastik, ETKI
Lisa_2f_NPK_bilansi_lisamõõdikud
Lisa_2g_Teenuste_ideekorje
Lisa_3_Õigusliku_analüüsi_kokkuvõte
Lisa_4_Andmeanalüüsi_kokkuvõte
Lisa_5_ePõlluraamatu_analüüsidokument
Lisa_6_Programmi etappide_tulemite_koond
Lisa_7_Taustamaterjalid

 

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee
Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Kõigile huvilistele on kättesaadav Suurandmete PIP projekti pidevalt täienev interaktiivne analüüsiaruanne aadressil https://tietoanalytics.ee/PRIA.

Programmi Nõukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018):
Maaeluministeeriumi esindaja – Toomas Kevvai
Maaeluministeeriumi esindaja – Katrin Rannik
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu KEVILI)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja – Janek Rozov
Keskkonnaministeeriumi esindaja – Karin Kroon
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja – Jüri Jõema
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja – Ahti Bleive
Statistikaameti esindaja – Andres Kukke
Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja – Leho Verk
Valdkondlik ekspert – Andres Oopkaup
Valdkondlik ekspert – Märt Riisberg
Valdkondlik ekspert – Ahto Vili

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.