Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Roomet Sõrmus. Info: info@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused

Programmi iga-aastane kava koostati programmi nõukogu poolt

2021. aastal tehti:

2020. aastal tehti:

2019. aastal tehti

2018. aastal tehti:

2017 tehti:

2021. aastal tehti:

29 INFOPÄEVA (sh 10 välislektoriga)

Infopäev Põllumajandusloomade heaolu infopäevad: väikemäletsejalised (lambad/kitsed)
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu infopäevad: Udaratervis veisekarjas
Infopäev Teema: bioturvalisuse kava koostamine linnukasvatusettevõttes
Infopäev Teema: Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev Teema: Mükotoksiinide riski juhtimine
Infopäev Teema: Vasikakasvatus
Infopäev välislektoriga Teema: Kinnisperiood. Ülemineku ja uuslüpsiperioodi söötmine
Infopäev välislektoriga Teema: Vastutustundlik antibiootikumide kasutamine
Infopäev välislektoriga Teema: Nuumapullide kasvatamine
Infopäev välislektoriga Teema: Eeterlikud õlid,
fütogeensed söödalisandid
Infopäev välislektoriga Teema: Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga Teema: Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses
Infopäev välislektoriga Teema: veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted
Infopäev välislektoriga Teema: sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
Infopäev Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Infopäev välislektoriga Teema: sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev Teema: loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis
Infopäev Teema: loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev välislektoriga Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus, piimaveisekasvatus, seakasvatus
Infopäev Teema: ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine – eesti hobune,  eesti raskeveohobune, tori hobune // eesti maatõugu veis
Infopäev Teema: Veiseliha meie toidulaual
Infopäev välislektoriga Teema: piima töötlemine väikemeiereides
Infopäev Teema: finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Infopäev Teema: põllumajandusettevõtte
meeskonna juhtimise teema loomakasvatusjuhtidele ja farmijuhatajatele
Infopäev Sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse

20 TÄIENDUSKOOLITUST

Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu: vasikakasvatus
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: lihaveised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: piimaveised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: seakasvatus
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: väikemäletsejalised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: lambakarjamaad
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: hobuste kabjahooldus
Täiendkoolitus Lihaveiste heaolu – pidamine, söötmine ja sööda tootmine.
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus
Täiendkoolitus Söödaratsioonide koostamine väikemäletsejad
Täiendkoolitus Teema: veiste kunstlik seemendamine (kahe etapiline) I osa
Täiendkoolitus Teema: veiste kunstlik seemendamine (kahe etapiline) II osa
Täiendkoolitus Teema: Bioohutus lihaveisekasvatuses
Täiendkoolitus Temas: Bioohutus piimaveisekasvatuses
Täiendkoolitus Söödaratsiooni koostamine
Täiendkoolitus Teema: veiseliha esmane käitlemine
Täiendkoolitus Teema: lambaliha esmane käitlemine
Täiendkoolitus Teema: lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs
Täiendkoolitus Teema: Lihaveiseliha töötlemine

4 KONVERENTSI

Aretuskonverents 2021
Lihafoorum 2021
Terve loom ja tervislik toit 2021
Lamba- ja kitsekasvatajate konverents 2021

TEABEMATERJALID JA KÄSIRAAMATUD (vt kõrvalsakis)

2020. aastal tehti:

34 INFOPÄEVA (sh 8 välislektoriga)
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejad (lambad/kitsed)
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: tuleviku farm
Infopäev             Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises (lihaveisekasvatus)
Infopäev             Bioohutus piimaveisekasvatuses
Infopäev             Veiste vaktsineerimine
Infopäev             Karja tervis ja mikroobide resistentsus
Infopäev             Bioturvalisuse kava koostamine linnukasvtusettevõttes
Infopäev             Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Sigade vaktsineerimine
Infopäev             Mesilashaigused
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine lamba- ja kitsekasvatuses
Infopäev             Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
Infopäev             Põllumajandusloomade söötmine
Infopäev             Silo tootmine
Infopäev             Sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev             Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutavate keskkonnanõuete kontekstis
Infopäev             Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (hobusekasvatajate infopäev)
Infopäev             Veiste poegimisperioodi probleemid
Infopäev             Veiste sigimisprobleemid
Infopäev             Finantsteadmised loomapidamises
Infopäev             Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomapidamisettevõttes

Infopäev välislektoriga             Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga             Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatused
Infopäev välislektoriga             Mesilashaigused
Infopäev välislektoriga             Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Infopäev välislektoriga             Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine
Infopäev välislektoriga             Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel

Infopäev välislektoriga             Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted
Infopäev välislektoriga             Piima töötlemine väikemeiereieides

27 TÄIENDUSKOOLITUST
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: lihaveised
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: piimaveised
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: sead
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejad
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: hobuste tervishoid
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele,  pädevuskoolitus
Täienduskoolitus            Tapatoimingute pädevuskoolitus
Täienduskoolitus            Veiste sõratervise kool
Täienduskoolitus             Salmonelloos
Täienduskoolitus             Karjaterviseprogrammide rakendamine
Täienduskoolitus             Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus
Täienduskoolitus             Silo tootmine väikemäletsejatele
Täienduskoolitus             Rohumaaviljelus ja sööda tootmine
Täienduskoolitus             Söödaratsiooni koostamine
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade söötmine
Täienduskoolitus             Veiste söötmine
Täienduskoolitus             Lihatöötlemine
Täienduskoolitus             Veiseliha esmane käitlemine
Täienduskoolitus             Lambaliha esmane käitlemine
Täienduskoolitus             Finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Täienduskoolitus             Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

4 KONVERENTSI
Piimafoorum 2020
Aretuskonverents 2020
Lihafoorum 2020
Terve loom ja tervislik toit 2020

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED
Eestis: Põllumajanduslindude, väikemäletsejaliste ja/või mittetraditsiooniliste põllumajandusloomade kasvatajate külastused

ÕPIRINGID
Piimaveiste kasvatajate õpiring
Lihaveisekasvatajate õpiring

TEABEMATERJALID JA KÄSIRAAMATUD (vt kõrvalsakis)

 1. aastal tehti:
 • 42 infopäeva (sh 9 välislektoriga) järgmistel teemadel:

Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: karusloomad
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu:  väikemäletsejalised (lambad/kitsed)
Infopäev             Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele
Infopäev             Bioturvalisus  ja taudiennetus loomapidamises
Infopäev             Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises: lihaveisekasvatus
Infopäev             Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Bioturvalisus ja bioohutuskava koostamine linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Karja tervis ja mikroobide resistentsus
Infopäev             Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen 19.03.2019
Infopäev             Mesilashaigused
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine lamba- ja kitsekasvatuses
Infopäev             Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
Infopäev             Põllumajandusloomade söötmine
Infopäev             Rohumaaviljelus ja sööda tootmine
Infopäev             Sõnniku käitlemise nõuded, sõnnikustandard 11.ja 12.11.2019
Infopäev             Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis 23.11. 2019 ja 24.11.2019
Infopäev             Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud 11.ja 16.12.2019
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (hobusekasvatajate infopäev)
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (maakarjakasvatajate infopäev) 17.12.2019
Infopäev             Finantsteadmised loomapidamisettevõttes 18.10.2019
Infopäev             Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Infopäev välislektoriga                  Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga                  Karja tervis lihaveisekasvatuses
Infopäev välislektoriga                  Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine
Infopäev välislektoriga                  Uuemad arengud piimakarja söötmisel 21.11.2019
Infopäev välislektoriga                  Põllumajandusloomade aretus: I osa 02.10.2019, ja II osa 18.11.2019
Infopäev välislektoriga                  Piima töötlemine väikemeiereides
Infopäev välislektoriga                  Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted

 • 22 täienduskoolitust järgmistel teemadel:

Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: lihaveised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: piimaveised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: sead
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejalised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: hobuste tervishoid
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele
Täienduskoolitus             Tapatoimingute pädevuskoolitus
Täienduskoolitus             Veiste sõratervise kool
Täienduskoolitus             Karjaterviseprogrammide rakendamine
Täienduskoolitus             Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus
Täienduskoolitus             Karja- ja heinamaade kasutamine lihaveisekasvatuses (sh söötmine
Täienduskoolitus             Veiste söötmine
Täienduskoolitus             Lihatöötlemine
Täienduskoolitus             Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

 • 3 konverentsi:

Piimafoorum 03.10.2019
Lihafoorum
Terve loom ja tervislik toit (06 – 07.03.2019)

 • ettevõtete külastused Eestis (3 tk) ja välisriigis

Ettevõtete külastus Eestis           Põllumajanduslindude, väikemäletsejaliste ja/või mitte-traditsiooniliste põllumajandusloomade kasvatajate külastused
Välisriigi ettevõtete külastus      Lambakasvatajate külastus (Belgia, Holland, Saksamaa)

 • õpiringid:

piimaveis
lihaveis

 • teabematerjalid ja käsiraamatud (vt kõrvalsakis)

2018. aastal tehti

 • Infopäevad ja koolitused:
  põllumajandusloomade heaolu infopäevad ja koolitused (17 infopäeva ja koolitust, erinevate loomaliikide viisi)
  Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen 27.11.2018 ja 03.12.2018 
  põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine (2 infopäeva, 2  koolitust, 2 pädevuskoolitust),
  tapatoimingute pädevuskoolitus
  ravimite vastutustundlik kasutamine (3 infopäeva, 3 koolitust)
  mesilashaigused (2 infopäeva välislektoriga)
  bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises,
  karja tervis (3 infopäeva),
  karjaterviseprogrammide rakendamine (2 päeva);
  linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis (2 infopäeva)
  sööda ohutus ning kvaliteet (25.10 ja 31.10 ), söötmine (1 päev), söödatootmine (1 päev) 25.10 ja 31.10.2018 
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes (1 päev), lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (1 päev)
  lihatöötlemine (16h koolitus), nahkade parkimine (40h koolitus)
  head tootmis- ja hügieenitavad (2 päeva)
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (1 päev)
  veiste sõratervise kool (40 h koolitus)

2017. aastal tehti

 • 14 infopäeva:
  põllumajandusloomade heaolu (11.08 lihaveis, 12.12 piimaveis, 24.11 väikemäletsejalised, 15.12 põllumajanduslind);
  farmide bioturvalisus ja karja tervis (1.11 siga; 9.11 veis);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (2.11 Võru; 8.11 Jõgeva, 10.11 Tartu);
  sööt, sööda ohutus, sööda käitlemine (28.11);
  sõnniku käitlemine (12.12);
  finantsteadmised loomapidamisettevõttes (5.12);
  lihaveisekasvatus (10.11);
  linnukasvatus väikemajapidamises (14.12)
 • 12 täienduskoolitust:
  põllumajandusloomade heaolu (25.08 seakasvatus, 28.08 hobusekasvatus, 29.08 lihaveisekasvatus, 29.09 ja 6.10 lammaste tervishoid; 9.11 ja 17.11 kitsede tervishoid);
  mesilashaigused (25.11 Lihula; 2.12 Tallinn);
  ravimite vastutustundlik kasutamine (7.12);
  lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (14.12);
  loomapidamine, transport, tapmine (23-24.11);
  põllumajandusloomade nahkade parkimine (23-25.11);
  väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (kolmepäevane: 12.10, 25.10, 2.11)
 • 2 konverentsi:
  piimafoorum (7.11);
  lihafoorum 6.12-7.12.2017
 • ettevõtete külastused Eestis (30.11 piimaveis, 6.12 lihaveis, 8.12 piimaveis)
  ja välisriigis (lihaveis Horvaatias, 18-24.09)
 • teabematerjal: sõra tervishoid
 • teabematerjal: põllumajandusloomade ravijuhised (15 tk)
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (siga)Loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend sead

7.11.2017 Piimafoorumi ettekanded:

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
 • Eesti Maaülikool,
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus,
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Roomet Sõrmus. Info: info@epkk.ee

Programmi nõukogusse kuuluvad:

 • Ants Aaman, Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja (programmi nõukogu esimees)
 • Arvo Kuutok, Takkasaare talu
 • Enno Piisang, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakond
 • Ivi Randmaa, konsulent
 • Katrin Reili, Veterinaar- ja Toiduamet
 • Liina Jürgenson, Maaeluministeeriumi  põllumajanduspoliitika osakond
 • Ruth Türk, Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Tanel Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu