Loomakasvatuse teadmussiirde programm

Loomakasvatuse teadmussiirde programm2019-12-03T09:43:56+00:00

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Tiina Saron. Info: tiina.saron@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused

2019. aastal tehakse:

 • 42 infopäeva (sh 9 välislektoriga) järgmistel teemadel:

Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: karusloomad
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu:  väikemäletsejalised (lambad/kitsed)
Infopäev             Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele
Infopäev             Bioturvalisus  ja taudiennetus loomapidamises
Infopäev             Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises: lihaveisekasvatus
Infopäev             Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Bioturvalisus ja bioohutuskava koostamine linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Karja tervis ja mikroobide resistentsus
Infopäev             Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen 19.03.2019
Infopäev             Mesilashaigused
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine lamba- ja kitsekasvatuses
Infopäev             Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
Infopäev             Põllumajandusloomade söötmine
Infopäev             Rohumaaviljelus ja sööda tootmine
Infopäev             Sõnniku käitlemise nõuded, sõnnikustandard 11.ja 12.11.2019
Infopäev             Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis 23.11. 2019 ja 24.11.2019
Infopäev             Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud 11.ja 16.12.2019
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (hobusekasvatajate infopäev)
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (maakarjakasvatajate infopäev) 17.12.2019
Infopäev             Finantsteadmised loomapidamisettevõttes 18.10.2019
Infopäev             Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Infopäev välislektoriga                  Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga                  Karja tervis lihaveisekasvatuses
Infopäev välislektoriga                  Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine
Infopäev välislektoriga                  Uuemad arengud piimakarja söötmisel 21.11.2019
Infopäev välislektoriga                  Põllumajandusloomade aretus: I osa 02.10.2019, ja II osa 18.11.2019
Infopäev välislektoriga                  Piima töötlemine väikemeiereides
Infopäev välislektoriga                  Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted

 • 22 täienduskoolitust järgmistel teemadel:

Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: lihaveised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: piimaveised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: sead
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejalised
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: hobuste tervishoid
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele
Täienduskoolitus             Tapatoimingute pädevuskoolitus
Täienduskoolitus             Veiste sõratervise kool
Täienduskoolitus             Karjaterviseprogrammide rakendamine
Täienduskoolitus             Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus
Täienduskoolitus             Karja- ja heinamaade kasutamine lihaveisekasvatuses (sh söötmine
Täienduskoolitus             Veiste söötmine
Täienduskoolitus             Lihatöötlemine
Täienduskoolitus             Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

 • 3 konverentsi:

Piimafoorum 03.10.2019
Lihafoorum
Terve loom ja tervislik toit (06 – 07.03.2019)

 • ettevõtete külastused Eestis (3 tk) ja välisriigis

Ettevõtete külastus Eestis           Põllumajanduslindude, väikemäletsejaliste ja/või mitte-traditsiooniliste põllumajandusloomade kasvatajate külastused
Välisriigi ettevõtete külastus      Lambakasvatajate külastus (Belgia, Holland, Saksamaa)

 • õpiringid:

piimaveis
lihaveis

 • teabematerjalid ja käsiraamatud (vt siit)

2020. aastal kavandatakse:

 • 27 infopäeva
 • 27 täienduskoolitust
 • 3 konverentsi: Piimafoorum ja Lihafoorum ning Terve loom ja tervislik toit
 • ettevõtete külastused Eestis (3 tk) ja välisriigis (1 tk)
 • õpiringid: piimaveis ja lihaveis
 • teabematerjalid ja käsiraamatud (vt siit)

Programmi iga-aastane kava koostatakse programmi nõukogu poolt