Loomakasvatuse teadmussiirde programm

Loomakasvatuse teadmussiirde programm2020-11-11T12:45:09+00:00

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Tiina Saron. Info: tiina.saron@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused

 

2020.aastal tehakse:

34 INFOPÄEVA (sh 8 välislektoriga)
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejad (lambad/kitsed)
Infopäev             Põllumajandusloomade heaolu: tuleviku farm
Infopäev             Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises (lihaveisekasvatus)
Infopäev             Bioohutus piimaveisekasvatuses
Infopäev             Veiste vaktsineerimine
Infopäev             Karja tervis ja mikroobide resistentsus
Infopäev             Bioturvalisuse kava koostamine linnukasvtusettevõttes
Infopäev             Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev             Sigade vaktsineerimine
Infopäev             Mesilashaigused
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses
Infopäev             Ravimite vastutustundlik kasutamine lamba- ja kitsekasvatuses
Infopäev             Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
Infopäev             Põllumajandusloomade söötmine
Infopäev             Silo tootmine
Infopäev             Sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev             Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutavate keskkonnanõuete kontekstis
Infopäev             Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev             Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine (hobusekasvatajate infopäev)
Infopäev             Veiste poegimisperioodi probleemid
Infopäev             Veiste sigimisprobleemid
Infopäev             Finantsteadmised loomapidamises
Infopäev             Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomapidamisettevõttes

Infopäev välislektoriga             Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga             Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatused
Infopäev välislektoriga             Mesilashaigused
Infopäev välislektoriga             Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Infopäev välislektoriga             Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine
Infopäev välislektoriga             Põllumajandusloomade aretus – veiste aretus Hollandi näitel

Infopäev välislektoriga             Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted
Infopäev välislektoriga             Piima töötlemine väikemeiereieides

27 TÄIENDUSKOOLITUST
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: lihaveised
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: piimaveised
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: sead
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: väikemäletsejad
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: hobuste tervishoid
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade heaolu: hobused
Täienduskoolitus            Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele,  pädevuskoolitus
Täienduskoolitus            Tapatoimingute pädevuskoolitus
Täienduskoolitus            Veiste sõratervise kool
Täienduskoolitus             Salmonelloos
Täienduskoolitus             Karjaterviseprogrammide rakendamine
Täienduskoolitus             Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus
Täienduskoolitus             Silo tootmine väikemäletsejatele
Täienduskoolitus             Rohumaaviljelus ja sööda tootmine
Täienduskoolitus             Söödaratsiooni koostamine
Täienduskoolitus             Põllumajandusloomade söötmine
Täienduskoolitus             Veiste söötmine
Täienduskoolitus             Lihatöötlemine
Täienduskoolitus             Veiseliha esmane käitlemine
Täienduskoolitus             Lambaliha esmane käitlemine
Täienduskoolitus             Finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Täienduskoolitus             Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

4 KONVERENTSI
Piimafoorum 2020
Aretuskonverents 2020
Lihafoorum 2020
Terve loom ja tervislik toit 2020

ETTEVÕTETE KÜLASTUSED
Eestis: Põllumajanduslindude, väikemäletsejaliste ja/või mittetraditsiooniliste põllumajandusloomade kasvatajate külastused
Välisriigis: Lihaveisekasvatajate külastus

ÕPIRINGID
Piimaveiste kasvatajate õpiring
Lihaveisekasvatajate õpiring

TEABEMATERJALID JA KÄSIRAAMATUD (vt siit)

Programmi iga-aastane kava koostatakse programmi nõukogu poolt