Toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Hanke  ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Eesti Maaülikool.
Raamleping kehtis detsember 2016 – detsember 2020
Lepingu projektijuhiks on Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee

Programmi veebileht www.toiduteave.ee

Programmi eeldatavad tulemused:

 1. Koondatud teadus-, seadus- ja oskusteave toiduohutuse tegevusvaldkonnas (Programmi elluviija on kujunenud esmaseks programmi kirjelduses välja toodud valdkondi käsitlevaks teabeallikaks toiduohutuse küsimustes. Programmi elluviija on koondanud teavet valdkonna pädevate ekspertide ja asutuste kohta)
 2. Kaardistatud sihtgrupi teabevajadused, analüüsitud ja edastatud teave (Edastatud teave on sobiv Eesti kontekstis ja sihtgrupile lihtsalt mõistetav ning lähtub sihtrühma teabevajadustest)

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi toiduohutuse valdkondi:

 1. toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
 2. toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
 3. toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
 4. toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
 5. head tootmis- ja hügieenitavad;
 6. toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

2020.aastal tehakse (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis, proovide võtmine analüüsimiseks
 • Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemide auditeerimine

Konverents:

 • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Toidupatogeenid, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Taimsete õlidega seotud keemilised riskid (eruukhape, 3-MCPD estrid, glütsidüülestrid jms)
 • Polüaromaatsed süsivesinikud ja nende vähendamise võimalused (vene keeles)
 • Toidus kasutatavad söödavad õied
 • Noroviirused
 • A-hepatiidi viirus
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid – Vastavusdeklaratsioon. Materjalide eesmärgipärane kasutamine
 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Piimatooted. Mahlatooted. Veed

Videofilmid:

 • Toiduhügieeni põhireeglid, 5 tk
 • Ulukite käitlemine, 2 tk

Käsiraamatud (võrguväljaanded):

 • Toidu märgistamise nõuded
 • Säilitamisnõuete määramine ning kestvuskatsete tegemine
 • Hea hügieenitava „Liha töötlemine“
 • Hea hügieenitava „Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus“
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine
 • Käsiraamatu „Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine“ uuendamine
 1. aastal tehti (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

Konverents toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Proovide võtmine ja analüüsimine
 • Toiduainete funktsionaalsus
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Kemikaaliohutus
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Pärm- ja hallitusseened toidus
 • Lisaainete kasutamine
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Gluteenivaba toit
 • Campylobacter spp
 • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
 • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

veebilehe arendused

2018. aastal tehti:

 • toiduohutuse konverents “Toiduohutus ja toitumine” – 08.06.2018 Tallinnas
 • 10 infopäeva:
  reformuleerimine – 4.12.2018
  keemilised riskid toidus 16.04.2018 Tallinnas
  toiduohutuse õigusaktid – 18.10.2018 Tartus; 17.10.2018 Tallinnas
  toidualase teabe esitamine: 03.05.2018 Tartus; 08.05 Tallinnas
  toiduainete mikrobioloogia 16.05.2018 Tartus; 1.11.2018
  piima ja -toodete ohutust ning kvaliteeti mõjutavad tegurid – 29.11.2018
  transrasvhapped – 5.12.2018
 • 11 koolitust:
  toiduhügieen ja -ohutus (algaste 14.02, keskaste 21.-23 03 ja 29.-31.08)
  allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 12.04 ja 12.10
  enesekontrolliplaani/süsteemi loomine ja auditeerimine – 9.-10 05 ja 25.-26.10
  toidu säilitamisnõuete määramine – 22.02 ja 23.11.2018
  toiduhügieen ja enesekontroll eraleamus toidu valmistamisel – 21.09
  tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus – 09.03
 • veebilehe arendused

Käsiraamatud ja teabematerjalid

2017. aastal tehti:

 • toiduohutuse veebileht
 • toiduohutuse konverents  – 30. november
 • 8 infopäeva järgmistel teemadel:
  toidualase teabe esitamine  – 11. aprill, 2. mai, 9. november
  toiduohutuse õigusaktid  – 21. ja 22. märts
  laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel – 25. mai
  toiduainete funktsionaalsus -14. dets
  piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid – 30. aug
 • 11 täienduskoolitust järgmiselt
  Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
  Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
  Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h) : 29.august ja 17. november
  Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h): 8. september ja 8. detsember
  Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h) –   26-27. oktoober
  Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h) : 28. august, 8. detsember
  Toidu säilitamisnõuete määramine (6h) : 29. september
 • Elektrooniline käsiraamat Säilitamisnõuete määramine, esimene ja teine osa
 • Teabematerjal:   juustude soolamine
 • Teabematerjal:  toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
 • Teabematerjal: tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes